ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία: «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού και Εκπαίδευση των Υπαλλήλων των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2019»

Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία: «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού και Εκπαίδευση των Υπαλλήλων των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2019»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: 64ΜΣΩΚΓ-Α9Φ
Ναύπακτος 21/052019
Αριθμός Πρωτοκόλλου 9313/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την εργασία: «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού και Εκπαίδευση των Υπαλλήλων των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2019», προϋπολογισμού 69.316,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 10-6117.001 Κ.Α. 10-6266.005, Κ..Α 10-6072.001 και 10-6266.001), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.grκαι spanagiotopoulou@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS:EL631

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου:http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 72261000-2 και 80000000-4

4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας:EL 631

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
εκτέλεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού και Εκπαίδευση των Υπαλλήλων των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2019», προϋπολογισμού δαπάνης 69.316,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
6. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Ως προσφέρων νοείται ο οικονομικός φορέας που θα υποβάλει προσφορά.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, επί ποινή αποκλεισμού, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής βάσει του Άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημόσιων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, τα οποία:
Α. Διαθέτουν πιστοποιητικό αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας Alfaware Πληροφορική ή είναι η ίδια η κατασκευάστρια Εταιρεία.
Β. Διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην Μηχανογραφική υποστήριξη Δήμων.
Γ. Διαθέτουν στην οργανωτική τους δομή, Πιστοποιημένους Τεχνικούς από την κατασκευάστρια εταιρεία, αν δεν είναι ή είναι η ίδια η κατασκευάστρια Εταιρεία, στις Οντότητες (Λειτουργικές Περιοχές) στις ομάδες στις οποίες θα καταθέσουν Προσφορά τους οποίους Πιστοποιημένους Τεχνικούς θα αναφέρουν σε πίνακα σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα και για τους οποίους θα προσκομίσουν τα Βιογραφικά τους σημειώματα (επί ποινή αποκλεισμού):

8.Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 07η Ιουνίου 2019. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
10. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στον τύπο και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός