ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ΣΒΑΚ

Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ΣΒΑΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ΣΒΑΚ προϋπολογισμού 35.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Οικονομικού έτους 2019 ( Κ.Α.30-6112.005 ), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.grr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS:EL631

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου:http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 71311200-3

4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας:EL 631

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
«Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ΣΒΑΚ», προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
6. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Ως προσφέρων νοείται ο οικονομικός φορέας που θα υποβάλει προσφορά.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, επί ποινή αποκλεισμού, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής βάσει του Άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημόσιων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, τα οποία:
1. Να διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε για ΣΒΑΚ είτε για άλλα Σχέδια Δράσης. Συγκεκριμένα, καθώς το ΣΒΑΚ αποτελεί νέο εργαλείο, που εισάγεται τώρα στους ΟΤΑ της Ελλάδας, ως σχετική με το ΣΒΑΚ εμπειρία κρίνεται επίσης η παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση: Επιχειρησιακών Σχεδίων, Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και άλλων Τοπικών Σχεδίων Δράσης. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει ο προσφέρων να έχει εκπονήσει σχετικές υπηρεσίες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικών συμβάσεων, την τελευταία πενταετία.

2. Να διαθέτει Ομάδα Έργου επαρκώς στελεχωμένη ώστε να φέρει σε πέρας το υπό ανάθεση έργο. Στην ομάδα έργου του αναδόχου θα πρέπει κατ ελάχιστο να περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες :

Συντονιστής (Υπεύθυνος) Έργου: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο αντικείμενο του σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης μεταφορών με γενική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών και ειδική εμπειρία σε έργα ανάπτυξης συστημάτων αστικών μεταφορών, σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έργα αξιολόγησης συστημάτων αστικών μεταφορών και έργα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων για τις αστικές μεταφορές. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε δύο (2) τουλάχιστον έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας . Επιπλέον, ο συντονιστής του έργου πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει εμπειρία στον Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό.
Διευθυντής έργου: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο αντικείμενο του σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης μεταφορών. Ο Διευθυντής έργου θα πρέπει να αποδείξει εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σχετικά με τα συστήματα μεταφορών. Επιπλέον, ο διευθυντής του έργου πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει εμπειρία στον Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό, σε σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, σε έργα αξιολόγησης συστημάτων αστικών μεταφορών και σε έργα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων για τις αστικές μεταφορές.
Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας: Διπλωματούχος Μηχανικός με ειδίκευση στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην περιφερειακή ανάπτυξη, με τουλάχιστον πενταετή γενική εμπειρία στον τομέα του επιχειρησιακού και του στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης έργων, υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μελέτες ανάπτυξης και έργα στρατηγικού σχεδιασμού και να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επιθεωρητών συστημάτων ποιότητας.
Μέλη Ομάδας Έργου:
α) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση, αποδεδειγμένη τουλάχιστον τετραετή (ημερολογιακά έτη) γενική εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών, ή/και ευρωπαϊκών έργων.
β) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαετή (ημερολογιακά έτη) γενική επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
γ) ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα μεταφορών και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, η οποία να κατοχυρώνεται από εμπειρία σε μελέτες, υπηρεσίες και προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά).
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων:
Α) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στον συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, στη βιώσιμη κινητικότητα και στην αστική διακυβέρνηση. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε τέσσερις (4) μελέτες ή υπηρεσίες ή προγράμματα για το συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό και τη βιώσιμη κινητικότητα.
Β) Διπλωματούχος μηχανικός με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στο συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, στη βιώσιμη κινητικότητα και στο σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων ή άλλων μέτρων αστικής κινητικότητας. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε τέσσερις (4) μελέτες ή υπηρεσίες ή προγράμματα για το συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό ή τη βιώσιμη κινητικότητα ή το ποδήλατο ή άλλα μέτρα αστικής κινητικότητας.
Διευκρινίζονται επίσης το εξής:
α) Η παραπάνω εξειδίκευση πρέπει να προκύπτει από τα βιογραφικά των στελεχών και μπορεί να αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές (μεταπτυχιακοί και/ή διδακτορικοί τίτλοι) είτε από την μελετητική και εργασιακή τους εμπειρία.

8.Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 07η Ιουνίου 2019. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
10. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στον τύπο και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr

Κατεβάστε την Διακήρυξη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός