Δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός για την Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιµένα Ναυπάκτου περιοχή Γριµπόβου πλησίον του ποταµού ΣΚΑ

Παρατηρήσεις: 

Δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός για την Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιµένα Ναυπάκτου περιοχή Γριµπόβου πλησίον του ποταµού ΣΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-05-2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 429.-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ναυπάκτου διενεργεί δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε κλειστές σφραγισµένες προσφορές, οι οποίες υποβάλλονται µέχρι την ορισµένη ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού και ο οποίος θα συνεχισθεί περαιτέρω µε προφορική πλειοδοσία για την «Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιµένα Ναυπάκτου περιοχή Γριµπόβου πλησίον του ποταµού ΣΚΑ , έκτασης 4.000,00 τ.µ. µε σκοπό την εκµετάλλευση αυτού ως παρκινγκ σκαφών και η οποία (έκταση) απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα του Διπλωµατούχου Πολ. Μηχανικού Βασιλείου Πολιτόπουλου που συνιστά αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2971/2001,
του Π.Δ. 270/81 και του Π.Δ. 715/79».
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε τρία ( 3 ) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Ο πλειοδότης που θα προκύψει από τον πλειοδοτικό διαγωνισµό µπορεί να αιτηθεί την εκ νέου παραχώρηση του ως άνω ακινήτου για διάστηµα τριών (3) επιπλέον ετών, στα πλαίσια του άρθρου 24 του Ν 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 14 της παρούσας διακήρυξης. Η Απόφαση παραχώρησης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου θα εγκριθεί από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Πλειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη µε το µεγαλύτερο µηνιαίο αντάλλαγµα.

Η παραχώρηση προβλέπει τα εξής:

1. Σαν πρώτη προσφορά του ανταλλάγµατος ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ (150,00 €) το µήνα, το οποίο θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο µε προσαύξηση σύµφωνα µε τον επίσηµο τιµάριθµο. Το αντάλλαγµα θα καταβάλλεται κάθε µήνα και µέσα στο πρώτο πενθήµερο του µήνα, στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου µε την έκδοση απόδειξης είσπραξης. Καθυστέρηση πέραν του µηνός συνεπάγεται αυτοδίκαια αποβολή του χρήστη από το χώρο.
2. Το Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου δεν υποχρεώνεται στην εγκατάσταση του πλειοδότη –

χρήστη του χώρου.
3. Ο χρήστης του χώρου δεν δικαιούται µείωσης του ετήσιου ανταλλάγµατος από την κατακύρωση της παραχώρησης.
4. Ο χρήστης υποχρεώνεται στην καταβολή των εξόδων της δηµοπρασίας, δηλαδή δημοσιεύσεις διακηρύξεων. Επίσης βαρύνεται µε την καταβολή ολόκληρου του τέλους χαρτοσήμου 3,6%, ΕΚΟΕΜΝ 3% και όλους τους δηµόσιους και δηµοτικούς φόρους ή τέλη είτε αυτοί καταβάλλονται αυτοτελώς είτε µέσω λογαριασµών της ΔΕΗ.
5. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ΕΥΡΩ (360,00 €) µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους αποτυχόντες εντός πέντε (5) ηµερών από την κατακύρωση του διαγωνισµού. Ο πλειοδότης ή αυτός υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, υποχρεώνεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου, να παραλάβει τη
µονοµερή διοικητική απόφαση παραχώρησης και να καταθέσει χρηµατική εγγύηση για ποσό ίσο µε το διπλάσιο της µηνιαίας καταβολής του ανταλλάγµατος που προσέφερε, το οποίο θα παραµείνει στο Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου µέχρι την λήξη της παραχώρησης, σαν εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης. Αν ο υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός δεν αποδεχθεί την παραχώρηση στο καθοριζόµενο από το άρθρο αυτό χρονικό διάστηµα, το Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου τον κηρύσσει έκπτωτο και η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ του Ταµείου. Επίσης, το Δ. Λ. Τ. Ναυπάκτου δικαιούται να εισπράττει από την παραπάνω εγγυητική επιστολή, µε ισόποση κατάπτωσή της, κάθε οφειλή του αναδόχου από οικονοµικά ανταλλάγµατα, οφειλές σε οργανισµούς κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση κλπ) και γενικά από οποιαδήποτε οφειλή του. Εφόσον κατά τη διάρκεια της παραχώρησης η παραπάνω εγγυητική επιστολή καταπέσει υπέρ του Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου ή µειωθεί, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προβαίνει άµεσα στην έκδοση νέας ή στη συµπλήρωσής της, στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος, µέσα σε είκοσι (20) µέρες από της προς τούτο ειδικής προσκλήσεως του Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου.
6. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οφείλουν να παρευρίσκονται οι ίδιοι, γεγονός που θα πιστοποιούν στην Επιτροπή µε την επίδειξη της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή µε αντιπρόσωπό τους εφοδιασµένο µε ειδικό πληρεξούσιο. 7.Στο διαγωνισµό µπορεί να πάρει µέρος και εταιρεία, αφού καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισµού, εταιρικό νοµότυπα επικυρωµένο και δηµοσιευµένο καθώς και πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής απ’ το οποίο να προκύπτουν οι τροποποιήσεις του. Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν το διαγωνισµό και συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ.715/1979. Όλη η διαδικασία της δηµοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην αριθµ. 01/2019 διακήρυξη του Προέδρου. Ελάχιστο ποσό εκκίνησης του διαγωνισµού: 150,00 ευρώ µηνιαίο αντάλλαγµα).
Τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού: Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ναυπάκτου, Πάροδος Ά Κοζώνη , Ναύπακτος, τκ 30300. Γλώσσα: Ελληνική. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου , την 20-06–2019 ηµέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, ενώπιον της Επιτροπής.
Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη επαγγελµατικής δραστηριότητας ή νοµικά πρόσωπα. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο. Πληροφορίες για την παραχώρηση µπορούν να λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι, όλες τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες από το γραφείο του
Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου καθώς και στα τηλ.: 2634038546 Fax: 26340-38546, στο email: limennafpakt@yahoo.gr και στην ιστοσελίδα του Δήµου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr

Ναύπακτος , 23/05/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Ν.

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός