Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 4/6/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
04/06/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 4/6/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31-5 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9980

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 4-6-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων & εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Ναυπάκτου – Αντιρρίου και Χάλκειας».
2. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων & εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Ναυπάκτου – Αντιρρίου και Χάλκειας».
3. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων & εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Ναυπάκτου – Αντιρρίου και Χάλκειας», με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (59/2019) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων & εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Αποδοτίας – Πυλήνης και Πλατάνου».
5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων & εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Αποδοτίας – Πυλήνης και Πλατάνου».
6. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων & εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Αποδοτίας – Πυλήνης και Πλατάνου», με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (58/2019) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός Αγροτοδασικών δρόμων Δ.Ε. Αντιρρίου – Πλατάνου – Πυλήνης- Χάλκειας, την αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε. Αποδοτίας – Πλατάνου – Πυλήνης, τον καθαρισμό παραλιών, τον καθαρισμό περιοχών Βαρειάς Σκά με μηχανικά μέσα».
8. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός Αγροτοδασικών δρόμων Δ.Ε. Αντιρρίου – Πλατάνου – Πυλήνης- Χάλκειας, την αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε. Αποδοτίας – Πλατάνου – Πυλήνης, τον καθαρισμό παραλιών, τον καθαρισμό περιοχών Βαρειάς Σκά με μηχανικά μέσα».
9. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός Αγροτοδασικών δρόμων Δ.Ε. Αντιρρίου – Πλατάνου – Πυλήνης- Χάλκειας, την αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε. Αποδοτίας – Πλατάνου – Πυλήνης, τον καθαρισμό παραλιών, τον καθαρισμό περιοχών Βαρειάς Σκά με μηχανικά μέσα», με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (60/2019) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού»
10. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας: Α. ενός (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή ισότροχου καινούργιου και Β. ενός (1) Αυτοκινούμενου σαρώθρου καινούργιου και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης».
11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια: Α. ενός (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή ισότροχου καινούργιου και Β. ενός (1) Αυτοκινούμενου σαρώθρου καινούργιου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης