ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Υπηρεσία: «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία της Δ.Ε Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας»

Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Υπηρεσία: «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία της Δ.Ε Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 48.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Υπηρεσία: «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία της Δ.Ε Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας» προϋπολογισμού 48.000,00€, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Οικονομικού έτους 2019 (ΚΩΔ: 35-6262.005 70.01-6262.008, 35-6262.010 70.01-6262.005, 35-6262.009 70.01-6262.007), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
ΚωδικόςNUTS:EL 631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας:EL 631
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Υπηρεσία «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία της Δ.Ε Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας», προϋπολογισμού δαπάνης 48.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
5. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες
6. Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση τη υπηρεσίας ορίζεται έως 31/12/2019 από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης – συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.
8. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 25η Ιουνίου 2019
Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού..
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
11. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 35-6262.005 70.01-6262.008, 35-6262.010 70.01-6262.005, 35-6262.009 70.01-6262.007 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2019
12. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
13. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στον Τύπο, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός