ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την Υπηρεσία «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ»

Παρατηρήσεις: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την Υπηρεσία «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

19PROC005145115 21-06-2019
ΑΔΑ: 6Ψ6ΝΩΚΓ-9ΤΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Π.Ε.Ο.ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΒΑΡΕΛΑ
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – τ.κ.30300
Πληροφορίες: Γ. ΡΑΠΤΗ – Ν. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
Τηλέφωνο: 2634361.207-201
FAX : 2634361210

Ναύπακτος: 19/06/2019
Αρίθμ. Πρωτ.: 10957

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΟΔΟΣ : ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37
ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 30300
ΤΗΛ. : 26343 61 207 – 201
TELEFAX : 26340 61 210
E-MAIL : yianrapth@yahoo.gr – typdimou@otenet.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. ΡΑΠΤΗ – Ν. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τίτλος: Ο τίτλος της σύμβασης είναι «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» και ο τόπος της παροχής ο Δήμος Ναυπακτίας/(ΧΥΤΑ) 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (στη θέση «Κοχλαστή» του Δ.Δ. Βλαχομάνδρας του Δήμου Ναυπάκτου). [CPV: 71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού]
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Στο πλαίσιο υλοποίησης της εργολαβίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» και λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα της, κρίνεται επιτακτική η συνδρομή Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή των απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ανάθεσης, κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη του έργου αφορά τις υποχρεώσεις του για την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων.

Οι εργασίες του ΤΣ συνοπτικά περιλαμβάνουν:
 Εργασίες κατά τη φάση ανάθεσης (διαγωνιστική διαδικασία) των του έργου,
 Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής του έργου (μετά τη σύναψη σύμβασης της εργολαβίας),
 Εργασίες κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 349.694,42 € (χωρίς ΦΠΑ) β) Ανά Κατηγορία Μελέτης: 116.256,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)), 71.570,10 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 09 (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές, 58.128,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων)), 18.165,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)), 10.899,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 18 (Χημικοτεχνικές Μελέτες), 18.165,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες), 10.899,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και 45.612,32€ για απρόβλεπτες δαπάνες.
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: τριάντα τέσσερεις (34) μήνες

Τμήμα ΙΙΙ: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
1. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών: κατηγορίας (08), στην κατηγορία (09), στην κατηγορία (13), στην κατηγορία (16), στην κατηγορία (18), στην κατηγορία (21), στην κατηγορία (27). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.
2. Κάθε προσφέρων πρέπει να πληροί τους λόγους περί μη αποκλεισμού του άρθρου 18 και επιπλέον πρέπει να διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αναλύεται στο άρθρο 19 της διακήρυξης. Τέλος, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν και σχετική πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης.
3. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (6.993,00 €). Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της συμβατικής αμοιβής των σταδίων της μελέτης που ανατίθενται χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016.
4. Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” 2014-2020 και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος αυτού (Τίτλος Πράξης: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5009843), από το Ταμείο Συνοχής 85% και Εθνική Συμμετοχή 15%. Η θετική γνώμη της ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Ο κωδικός Σ.Α. της πράξης είναι 2018ΣΕ27510076. Το ποσό της δαπάνης που δεν εγγράφεται στο Π.Δ.Ε. βαρύνει ως Ιδιωτική Συμμετοχή τον δικαιούχο.

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 19/06/2019

Δείτε τα τεύχη της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατηγορία: 
Προκήρυξη