Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/6/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
26/06/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/6/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26-6-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11394

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 26-6-2019 και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού {με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2019-2020» Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019 για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω άμεσης ανάγκης της προμήθειας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης