Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 2/7/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
02/07/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 2/7/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28 -6 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11589

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 2-7-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή δωρεάς της Εφαρμογής Διαχείρισης Αιτημάτων Καθημερινότητας του Πολίτη, από την Εταιρεία PublicOTA, προς τον Δήμο Ναυπακτίας.
2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων & εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Αποδοτίας – Πυλήνης και Πλατάνου».
3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων & εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Ναυπάκτου – Αντιρρίου και Χάλκειας».
4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός Αγροτοδασικών δρόμων Δ.Ε. Αντιρρίου-Πλατάνου-Πυλήνης-Χάλκειας, την αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε. Αποδοτίας-Πλατάνου-Πυλήνης, τον καθαρισμό παραλιών, τον καθαρισμό περιοχών Βαρειάς Σκά με μηχανικά μέσα».
5. Άσκηση, ή, μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 6/2019 Διαταγής Πληρωμής της Ειρηνοδίκου Ναυπάκτου.
6. Εξέταση αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας με την επωνυμία «Δ.Νούλας – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
7. Άσκηση, ή, μη ενδίκων μέσων απόδοσης ακινήτου πλατείας δυτ. Αποβάθρας Αντιρρίου κατά Κων/νου Πολυχρόνη του Χρήστου.
8. ΄Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον Εκπρόσωπο της Τ. Κ. Κρυονερίων Δ.Ε. Αποδοτίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης