Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 29/7/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
29/07/2019 - 19:30
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 29/7/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-7-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 13330

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 29-7-2019 και ώρα 19:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Α’ Φάσης νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου τ. Δήμου Ναυπάκτου», και την έγκριση των κατευθύνσεων για την σύνταξη της Β’ Φάσης της μελέτης με βάση το έντονα παρεμβατικό – ριζοσπαστικό σενάριο ΙΙΙ. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5034833 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Υποβολή προτάσεων για έγκριση και χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στο ΠΔΕ έτους 2019, στην Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ.ΟιΑΝ. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 159/2018 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με θέμα «Συντήρηση – βελτίωση μονοπατιού από θέση «Ραχούλα» έως το γεφύρι «Κότσαλου» της Δορβιτσάς στην Τοπική Κοινότητα Σίμου Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης, Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπλήρωση οδοφωτισμού της Π.Ε.Ο. 48 στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις και Οδοποιία ΔΕ Χάλκειας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Αντικατάσταση Ανάδοχου του έργου “Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην ΔΕ Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 “Οδικό Δίκτυο Τ.Κ. Γρηγόριο, Ελατόβρυση, Κυδωνιάς, Λεύκας, Μανδρινής, Γραμμένης Οξυάς’’ λόγω εκλογής του στις βουλευτικές εκλογές. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην ΔΕ Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 “Οδικό Δίκτυο Τ.Κ. Γρηγόριο, Ελατόβρυση, Κυδωνιάς, Λεύκας, Μανδρινής, Γραμμένης Οξυάς’’. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Ονομασία οδού της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.(εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου μας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών της 14-7-2019. (εισηγητής κ.Φράγκος).
11. Αύξηση ωραρίου απασχόλησης υπαλλήλου του Δήμου μας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Κέντρο Κοινότητας, μερικής απασχόλησης. (εισηγητής κ.Φράγκος).
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
13. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
14. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ.Κωστογιάννης).
15. Οριστική διακοπή φιλοξενίας παιδιού και διακοπή χρήσης σχολικού τον μήνα Ιούλιο από τους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
16. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2019 και αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την διενέργεια εκδρομής των μελών του ΚΑΠΗ από 19 έως 21 Αυγούστου 2019. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
17. Μεταφορά κάδων αποκομιδής απορριμμάτων. (εισηγητής κ. Κονίδας)
18. Τοποθέτηση δύο στύλων με αντίστοιχα φωτιστικά στην ΔΕ Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κονίδας)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σμπούκη Αγγελική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.