Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/9/2019 (2)

Ημ/νία Τέλεσης: 
26/09/2019 - 13:30
Παρατηρήσεις: 

Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/9/2019 (2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26-9-2019

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Πέμπτη 26-9-2019 και ώρα 13:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Έγκριση 3ΟΥ πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού {με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής, εξοπλισμού & παροχής ηλεκτροφωτισμού για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου για το έτος 2019″.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος