Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 8/10/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
08/10/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 8/10/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 4 -10 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 17783

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 8-10-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την προμήθεια αναψυκτικών, χυμών και νερών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ μας.
2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έτους 2019.
3. Έγκριση του από 18-09-2019 πρακτικού (1ο Πρακτικό – αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ».
4. ΄Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Αναβρυτής Δ.Ε. Αποδοτίας .
5. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος