Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 12/11/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
12/11/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 12/11/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8-11-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 20308

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 12-11-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων .
2. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2019.
3. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2019, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (12/2019) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
4. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων τοπικών κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» – Υποέργο 2ο : «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας».
5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Συντήρηση – Επισκευή Μεταφορικών μέσων – προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών».
6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την προμήθεια καφέ για τις ανάγκες των μελών του ΚΑΠΗ μας.
7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμών.
8. Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στην Πρόεδρο της Δ.Κ. Ναυπάκτου .
9. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου μας για τον μήνα Οκτώβριο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος