Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/11/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
26/11/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/11/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-11-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 21333

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 26-11-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση τευχών δημοπράτησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ναυπάκτου».
2. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την «Προμήθεια Κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων».
3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020.
4. Νομική εκπροσώπηση αιρετών Ντέκα Θεοδώρου, Κοτσανά Ανδρέα, Πολονύφη Αντωνίου και Λουκόπουλου Παναγιώτη.
5. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος