Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 3/12/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
03/12/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 3/12/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 29-11-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 21825

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 3-12-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 2ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Επισκευή Και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων Και Λοιπές Δράσεις»- ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων, του Δήμου Ναυπακτίας».
2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ & ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΛΗΝΗΣ».
3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του Έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. 48η”».
4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου – Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος» .
5. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού και έγκριση τευχών δημοπράτησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
6. Σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Ναυπακτίας.
7. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019.
8. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στη Ναύπακτο.
9. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις ΔΕ Αντριρρίου, Χάλκειας και Πλατάνου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος