Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 10/12/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
10/12/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 10/12/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 6-12-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 22437

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 10-12-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του από 19-11-2019 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» (Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης).
2. Έγκριση 2ου πρακτικού (οικονομικών προσφορών) της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ 1.του Ν.4412/2016 του ανοιχτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού [χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια (Α. ενός (1) Εκσκαφέα-Φορτωτή Ισότροχου καινούργιου και Β. ενός (1) Αυτοκινούμενου σαρώθρου καινούργιου).
3. Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
4. Γνωμοδότηση για νομική εκπροσώπηση υπαλλήλου σε ποινική δίκη την 11-12-2019
5. Γνωμοδότηση για νομική εκπροσώπηση υπαλλήλου σε ποινική δίκη την 11-12-2019
6. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πληρωμή τελών κυκλοφορίας.
7. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την προμήθεια 170 μερίδων γλυκών (κέικ πρωτοχρονιάτικης πίτας) για τις ανάγκες των εκδηλώσεων για την «κοπή της πίτας» των μελών του ΚΑΠΗ μας στην Ναύπακτο και του ΚΑΠΗ μας στην Τ.Κ. Γαλατά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος