Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 17/12/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
17/12/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 17/12/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110 ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13-12-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 22893

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση όρων διακήρυξης και μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω του ορίου με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» προϋπολογιζόμενης αξίας 18.541.975,00 € χωρίς Φ.Π.Α.- συνολικής εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 22.583.950,00 € χωρίς Φ.Π.Α
2. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών καθώς και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, για το έργο ” ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ” (Διαγωνισμός 27-12-2019), έργο της παρ 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
3. Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής προέδρου κοινότητας Χόμορης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος