Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 21/1/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
21/01/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 21/1/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 17-1-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1032

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 21 -1-2020 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του από 16-01-2020 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» – ΥΠΟΕΡΓΟ 2o : «ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ » (Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης).

2. Έγκριση του από 15-01-2020 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης).

3. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου».

4. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ & ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ».

5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2020.

6. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2020.

7. Λήψη απόφασης περί «αποδοχής δωρεάς ποτιστικού αγροτεμαχίου έκτασης (3.621,00) τ.μ., που βρίσκεται στη θέση « ΣΤΑΦΙΔΑ » της Κτηματικής Περιφέρειας Τρικόρφου της Δ.Ε. Χάλκειας για επέκταση κοιμητηρίου στη Τ.Κ. Τρικόρφου.

8. Έγκριση Ισολογισμού ΚΕΔΝ έτους 2017.

9. Ορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018.

10. Έγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, οικ. έτους 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος