ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο τεχνική έκθεση
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Κ.Ε.Δ.Ν.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΤΚ 30200 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΤΗΛ 2634038111
mail dkeanafpaktias@gmail.com
Nαύπακτος 28/01/2020
Αρ.πρωτ. 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
• Την υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
• Την υπ’ αριθμ. 353/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ναυπακτίας
• Την συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ΦΕΚ 167 Α /30-10-2019,
• Την Πρόσκληση ΕΕΤΑΑ ΑΕ 6451/7-6-2019 της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
• Την υπ’ αριθμ 07/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
• Τις υπ’ αριθμ 24/2020, 28/2020 Δεσμεύσεις πίστωσης.

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια υγρών καυσίμων, για το έτος 2020, συνολικής ποσότητας 6.300 lt, αμόλυβδης βενζίνης με τιμή 1,304€ πλέον ΦΠΑ και 1440lt πετρελαίου κίνησης με τιμή 1,129€ πλέον ΦΠΑ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Παρασκευή 31/01/2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού, Τ.Κ. 30020, Πλατανίτης Αντιρρίου).
Οι προσφορές μπορούν να σταλθούν και ταχυδρομικά με ευθύνη των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας, έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι προσφορές απορρίπτονται.
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00, τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 2634038111 και στα γραφεία της επιχείρησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ζιαμπάρα Μαρία

Κατηγορία: 
Προκήρυξη