ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 από το ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 από το ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 από το ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 20-1-2020

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Η Διοικούσα Επιτροπή του κληροδοτήματος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» θα χορηγήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξεις, του Κ.Δ.18/23.08.1941 (ΦΕΚ Α 286) και με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4182/10-9-2013 ΦΕΚ(185) με επιλογή μία (1) υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε αποφοίτους μαθητές και μαθήτριες των Λυκείων Ναυπάκτου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να κατάγονται από την Επαρχία Ναυπακτίας ή από την πρώην κοινότητα Μοναστηρακίου Δωρίδος.
2. Να είναι απόφοιτοι των Λυκείων της Ναυπάκτου και να έχουν φοιτήσει σε αυτό τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες τάξεις.
3. Να έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο με βαθμό «άριστα»,όταν δεν υπάρχουν αριστούχοι να έχουν πρωτεύσει.
4. Να έχουν εις το απολυτήριο διαγωγή «κοσμιωτάτη».
5. Να είναι αποδεδειγμένος άποροι, να μη δύναται δηλαδή να συνεχίσουν τις Πανεπιστημιακές τους σπουδές με δικές τους δαπάνες ή της οικογένειάς των.
6. Η επιστήμη της εκλογής τους να περιορίζεται μεταξύ των Τμημάτων της Φυσικομαθηματικής Σχολής.

Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας ορίζεται 2.000,00 ευρώ. Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονικών σπουδών, εφόσον οι υπότροφοι θα έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή θα περνούν ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων τους, σε κάθε εξεταστική περίοδο κάθε έτους, διαφορετικά η υποτροφία θα διακόπτεται.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Ναυπάκτου, η της πρώην Κοινότητας Μοναστηρακίου Δωρίδας, με το οποίο θα βεβαιούνται ο «τόπος καταγωγής» του υποψηφίου υποτρόφου ή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει η ηλικία του που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών.
3. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Τμήμα Φυσικομαθηματικής Σχολής της χώρας.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το οποίο θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια Υπηρεσία).
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, καθώς και αντίγραφο Ε9 που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψηφίου, ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς το κληροδότημα «Δημητρίου Ασημακόπουλου», στη Δ/νση Ιλ. Τζαβέλλα 37, Ναύπακτος 30300, μέχρι και 10 Μαρτίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την γραμματέα του κληροδοτήματος κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά στο τηλ.2634360143 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας : www.nafpaktos.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
κος ΙΕΡΟΘΕΟΣ