Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Ναυπακτίας, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025.

Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Ναυπακτίας, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025.

Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Ναυπακτίας, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025.

ΣΧΕΤΙΚΑ:   1. H αριθ. ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023  Υπ. Εσωτ. - Οικονομ.- Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β΄).

                   2. Το με Α.Π 24285 ΕΞΕ/13-03-2023 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτ/νίας.

Με την ανωτέρω ΚΥΑ με ισχύ από της δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ μέχρι τις 31-12-2025 παραχωρείται απευθείας και με αντάλλαγμα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού της χώρας το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας.

Η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχηλάτου αναψυκτηρίου κ.λπ.).

Oι ιδιοκτήτες των όμορων προς την παραλία -αιγιαλό επιχειρήσεων, όπως αυτή νοείται στην  ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023, (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β΄)  έχουν το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων τους, άνευ δημοπρασίας.

Οι αιτήσεις των όμορων επιχειρήσεων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 09/06/2023, στο Δήμο Ναυπακτίας – Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας - Πάροδος Κοζώνη – Ναύπακτος.

Για το 1ο έτος 2023 το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται είτε στο σύνολό του,(εφάπαξ), μέχρι τις 15/06/2023 είτε σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, της πρώτης δόσης καταβλητέας μέχρι τις 15/06/2023 της δεύτερης δόσης καταβλητέας μέχρι τις 31/07/2023 και της τρίτης δόσης καταβλητέας μέχρι τις 31/08/2023. 
Για τα επόμενα δύο (2) έτη το συμφωνηθέν αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται είτε στο σύνολό του μέχρι 31-03 κάθε έτους είτε, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα του ενδιαφερομένου για καταβολή σε δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31/3 εκάστου έτους, ενώ οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες και καταβλητέες έως 31/05 εκάστου έτους.

Eπισυνάπτεται έντυπο αίτησης και θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία της αίτησης, να υπογραφεί από τον υπεύθυνο, να τοποθετηθεί σφραγίδα της επωνυμίας  του καταστήματος. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1) Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας του Κ.Υ.Ε.

2) Έναρξη δραστηριότητας Δ.Ο.Υ επιχ. Υπαγ. στις διατ. του άρθρου 13 Ν. 2971/2001.

3) Πιστοποιητικό μη οφειλής στο Δήμο, (Δημοτική Ενημερότητα) και

4) Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη η απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες και εμβαδό του προς εκμίσθωση χώρου.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση ή υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης  των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας, θα γίνει  διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις.

Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023, (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β΄), την οποία μπορείτε να παραλάβετε από την υπηρεσία μας.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι, σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης της παραλίας –αιγιαλού ή υπέρβασης του χώρου που θα ζητήσετε και θα σας παραχωρηθεί, θα σας επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (ποινικές και πρόστιμα) .

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.