Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο διακήρυξη
Παρατηρήσεις: 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΡΝΩΚΓ-ΛΤ4
Ναύπακτος 04/03/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου 4513/2020

Προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων, για ένα έτος του Δήμου Ναυπακτίας και των Νομικών του Προσώπων Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής (ΕΣΕΠΕ Α’ και ΕΣΕΠΕ Β’).
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 07/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος» για ένα έτος των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας και των Νομικών του Προσώπων (ΕΣΕΠΕ Α’ και ΕΣΕΠΕ Β’). Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 44.059,88 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2020.
Η δαπάνη για τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χρηματοδοτείται από την επιχορήγηση που λαμβάνουν τα Νομικά Πρόσωπα από τους ΚΑΠ του ΥΠΕΣ, μέσω του Δήμου.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: vkoukouna@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL 631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 15511000-3.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος» για ένα έτος των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας και των Νομικών του Προσώπων (ΕΣΕΠΕ Α’ και ΕΣΕΠΕ Β’). Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 44.059,88 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.

5. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας.
Ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης αυτής.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α) Έλληνες Πολίτες
Β ) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Δ) Συνεταιρισμοί

8. Παραλαβή προσφορών:
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 6η Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 20η Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας, οδός τέρμα Κοζώνη Ναύπακτος.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

10. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία: 
Προκήρυξη