Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Εργασία αποκλάδωσης 20 ατόμων πλατάνου που φύονται στη θέση «παραλιακό μέτωπο Ψανής & Γριμπόβου» της ΧΖΛ Ναυπάκτου

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο σχετική μελέτη
Παρατηρήσεις: 

Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Εργασία αποκλάδωσης 20 ατόμων πλατάνου που φύονται στη θέση «παραλιακό μέτωπο Ψανής & Γριμπόβου» της ΧΖΛ Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 38546
Fax: 26340 – 38546
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 30/03/2020
Αριθ. Πρωτ.:182

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Εργασία αποκλάδωσης 20 ατόμων πλατάνου που φύονται στη θέση «παραλιακό μέτωπο Ψανής & Γριμπόβου» της ΧΖΛ Ναυπάκτου.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 21 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΔΛΤΝ επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 21.

Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην αρίθ. 01/2020 Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας μας και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την 02/04/2020 και ώρα 12:30 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Κατηγορία: 
Προκήρυξη