Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού («Ανοιχτή Διαδικασία» Του Άρθρου 27 Του Ν.4412/2016) Της Πράξης / Του Έργου : «Ανάπλαση - Ανάδειξη Του Κοινόχρηστου Χώρου Κεφαλόβρυσου Στο Ανατολικό Τμήμα Της Πόλης Της Ναυπάκτου»

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Κεφαλοβρυσο.zip
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμος Ναυπακτίας διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Μαΐου  του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, θα διεξαχθεί ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με : α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρωθήκαν και ισχύουν σήμερα και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’ αριθμ. 136/2021  απόφαση  της Οικονομικής   Επιτροπής  (ΑΔΑ: ΨΩΒ0ΩΚΓ-Κ0Υ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της πράξης / του έργου «Ανάπλαση - ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλόβρυσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. της πράξης / του έργου είναι : 5072980 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Ανάπλαση - ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλόβρυσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου».

Η πράξη / το έργο «Ανάπλαση - ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλόβρυσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου» συντίθεται από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό  156.174,28 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.  και Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της πράξης / του έργου «Ανάπλαση - ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλόβρυσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 08/2020 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, ανέρχεται στο ποσό των 159.677,42  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 198.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 180276 , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας (www.nafpaktos.gr). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την   04 / 05/ 2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 06/ 05/ 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Η διακήρυξη της πράξης / του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπόδειγμα σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 4647/01-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου.

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και που είναι εγκατεστημένα σε :

α)  σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την συμμετοχή στον ανοιχτό διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή που ανέρχεται στο ποσό των Τριών Χιλιάδων Εκατόν Ενενήντα Τρία Ευρώ και Πενήντα Πέντε Λεπτών (3.193,55 €). Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 11/ 12/ 2021.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Θ.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ Ε0861

Ο Κωδικός ΣΑΕ της πράξης / του έργου είναι 2017ΣΕ08610016.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας μετά  από  εισήγηση της Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, όπου  εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο Ναυπακτίας και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες :

Οδός

:

Π.Ε. Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά

Ταχυδρομικός Κώδικας

:

30300

Τηλ.

:

26343-60414, 60426

Telefax

:

26343-60430

E-mail

:

ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα

:

http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS

:

EL 631

 

 

 

Ναύπακτος  16  Απρίλιος 2021

Ο Δήμαρχος

 

Βασίλειος Γκίζας

 

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός