Προκήρυξη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Του Άρθρου 117 Του Ν.4412/2016) Του Έργου: Συντήρηση & Προβολή Αναρριχητικού Πεδίου Βαράσοβας - Σηματοδότηση Και Βελτίωση Υφιστάμενων Αναρριχητικών Μονοπατιών

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ.zip
Παρατηρήσεις: 

Ο Δικαιούχος Δήμος Ναυπακτίας διακηρύττει ότι την 2η   του μηνός  Ιουνίου  του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα  γραφεία  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Ναυπακτίας , θα διεξαχθεί  συνοπτικός   διαγωνισμός  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Πολυχώρος Μανιταριού Κεντρικής στην ορεινή Ναυπακτία», προϋπολογισμού 9.480,00 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 11.755,20 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’ αριθμ. 185 / 2021 απόφαση  της Οικονομικής   Επιτροπής  (ΑΔΑ ΨΕΠ1ΩΚΓ-Χ87)  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΕΡΓΟ  :   Συντήρηση & προβολή αναρριχητικού πεδίου  Βαράσοβας  ΥΠΟ   ΕΡΓΟ 2 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ   ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ  

              Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011466840 και πρόκειται για το υπο έργο με τίτλο έργου ΕΡΓΟ  :   Συντήρηση & προβολή αναρριχητικού πεδίου  Βαράσοβας  ΥΠΟ   ΕΡΓΟ 2 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ   ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ   ,

   Το έργο «ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ   ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ» συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ , με προϋπολογισμό  11.755,20 Ευρώ.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του υπο έργου «ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ   ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρηση 3/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας, ανέρχεται στο ποσό των 9.480,00   ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 11.755,20 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης του έργου από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ναυπακτίας - Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300, Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο στις  01/06/2020  ημέρα Τρίτη   και ώρα 15:00 μ.μ. καταβάλλοντας την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) Ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

              Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπόδειγμα τύπου   σχετ  4647/01-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου   ,  σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης, υπόδειγμα τύπου Β..

Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, εκτός του έντυπου οικονομικής προσφοράς που πρέπει υποχρεωτικά να προμηθευτούν και διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου - Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτος, Τ.Κ. 30300, (Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430) ώστε να φέρουν την σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της υπηρεσίας.

             Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ , Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., ή στα Μητρώα  Περιφερειακών  Ενοτήτων  με  έδρα  τον  νομό  Αιτωλ/νίας  για τα αντίστοιχα όρια προϋπολογισμού για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ   και που είναι εγκατεστημένα σε:

α)   σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)   σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)   σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)   σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης  .

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

        Εγγύηση συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

       Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 150 ( εκατό  πενήντα)  ημερολογιακές ημέρες.

        Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000

                Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Επιτροπή Διαγωνισμού  η οποία ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

             Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Ναυπακτίας, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Πετσίνης Αθανάσιος και κ.  Λαουρδεκης  Αθανάσιος   (τηλ.:26343 60414/60428 Φαξ: 26343 60430), e-mail: ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ναύπακτος    20 /05/2021

Ο Δήμαρχος

 

Βασίλειος Γκίζας

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός