Προκήρυξη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις Ανάγκες της Κοινωφελούς Εργασίας του Δήμου Ναυπακτίας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Οικοδομικα Υλικα.zip
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά στην «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της κοινωφελούς εργασίας» (ΑΔΑΜ 21PROC008955465). Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 49.593,12 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2021.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας

Οδός: Τέρμα Κοζώνη

Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος

Τηλ.: 2634038290

FAX.: 2634021933

e-mail: gpaliatsa@nafpaktos.gr  

Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS: EL 631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός  CPV:  44111000-1.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Κοινωφελούς εργασίας» του Δήμου Ναυπακτίας.

5. Εναλλακτικές προσφορές:

Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας.

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας άρχεται από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ έως και δώδεκα (12) μήνες (άρθρο 7, 06/2021 μελέτη-συγγραφή υποχρεώσεων.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Α) Έλληνες Πολίτες

Β ) Αλλοδαποί

Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Δ) Συνεταιρισμοί

8. Παραλαβή προσφορών:

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 24η Ιουλίου2021 ημέρα Σάββατο και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 05 Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας, οδός τέρμα Κοζώνη Ναύπακτος.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

10. Δημοσιεύσεις:

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.nafpaktos.gr.

 

 

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                 ΓΚΙΖΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία: 
Προκήρυξη