Προκήρυξη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού («Ανοιχτή Διαδικασία» Του Άρθρου 27 Του Ν.4412/2016) Του Έργου:«Οδοποιία Και Αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου»

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon ΟΔΟΠΟΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ.zip
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ», προϋπολογισμού 444.354,84 € χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 551.000,00 € μαζί με Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) καθώς και τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο Ν.4412/2016 εώς και το Ν.4782/2021 και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’ αριθμ. 256 / 2021απόφαση  της Οικονομικής   Επιτροπής  (ΑΔΑ: 6ΔΨ7ΩΚΓ-ΝΨ6). Το κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Είδος αναθέτουσας αρχής

: Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

Οδός 

: Ιλάρχου Τζαβέλλα 37

Ταχυδρομικός Κώδικας

: 30300

Τηλ.

: 26343-60414, 60426

Telefax

: 26343-60430

E-mail

: ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα

: http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS

: EL 631

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 182295, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr.

  1. Κωδικός CPV : 45233140-6 «Οδικά Έργα».
  2. Κωδικός NUTS κύριου τόπο εκτέλεσης του έργου : EL 631 

» είναι έργο οδοποιίας και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικότερα στην τεχνική περιγραφή της υπ’ αριθμ. 7/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.

 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε Πεντακόσια Πενήντα Ένα Χιλιάδες Ευρώ (551.000,00 €) και αναλύεται σε :

                Εργασίες Προϋπολογισμού : 322.635,55

                Γ.Ε & Ο.Ε (%) :   18,00%          

                Σύνολο 1 :  380.709,95

                Απρόβλεπτα (%) :   15,00%          

   Σύνολο 2 : 437.816,44 

Ποσό για αναθεωρήσεις :              

Σύνολο 3 :    438.739,75 

Απολογιστικά ΑΕΚΚ :        

             Σύνολο 4 :       444.354,84 

             Φ.Π.Α. (%) :   24,00%          

                Γενικό Σύνολο :  551.000,00 

στις κατηγορίες Οδοποιία και Οικοδομικά και που είναι εγκατεστημένα σε : α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 ανοιχτό διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των Οχτώ Χιλιάδων Οχτακοσίων Ογδόντα Επτά Ευρώ και Δέκα Λεπτών (8.887,10 €)

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/ 08/ 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 25/ 08/ 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της διακήρυξη

άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

δεκαπέντε (15) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

 πιστώσεις του Δήμου Ναυπακτίας (Λοιπές Επιχορηγήσεις – Αντισταθμιστικά  από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Χ.Υ.  Σ.Α.Τ.Α., ΟΡΕΙΝ. ΕΠΕΝΔ., Σ.Α.Τ.Α. 2020 & Σ.Α.Τ.Α. 2021) θα βαρύνει την σχετική πίστωση με Κ.Α. 30-7323.052 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας. Σχετικές η υπ’ αριθμόν 12268/09-07-2021 (ΑΔΑ : 6ΦΜΨΩΚΓ-3ΔΨ) απόφαση του Δήμου Ναυπακτίας για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αρίθμ.  Α-806 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Δήμου Ναυπακτίας.  

δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, 

16. Δημοσιεύσεις : 

Η προκήρυξη της σύμβασης και η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 21PROC008976149 2021-07-26).

Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας (www.nafpaktos.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης του έργου.

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

 

Ναύπακτος  26 Ιούλιος 2021

Ο Δήμαρχος

 

Βασίλειος Γκίζας

Κατηγορία: 
Προκήρυξη