Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού («Ανοιχτή Διαδικασία» Του Άρθρου 27 Ν. 4412/2016 (Α’ 147 ) Του Υποέργου «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου Για Τη Δημιουργία Του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας»

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon 001. Part 1.zip, Package icon 002. Part 2.zip, Package icon 003. Part 3.zip, Package icon 004. Part 4.zip
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

 Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του υποέργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΤΠΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) - ΕΣΠΑ 2014-2020 » με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. Α.Π4276/1438/Α3/28-06-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης με mis 5034833  και τίτλο  «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.Π 6014/Β1/1234/15-10-2019 του  Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων   με  χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση -ΕΤΠΑ Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) - ΕΣΠΑ 2014-2020 1και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ με ΟΠΣ 5034833 και στο ενάριθμο έργου ΠΔΕ 2019ΣΕ11910034 στην ΣΑΕ 119/1 και αρ. μελ. 11/2021, προϋπολογισμού 1.224.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).  Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε,  απρόβλεπτα, απολογιστικά & αναθεώρηση, ανέρχεται στο ποσό των 987.096,77 € Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

(CPV 45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής)  

 1.  

Αναθέτουσα αρχή : Ο Δήμος Ναυπακτίας

Είδος αναθέτουσας αρχής : Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

Οδός : Ιλάρχου Τζαβέλλα 37

Ταχυδρομικός Κώδικας   : 30300

Τηλ.: 26343-60414, 60425

Telefax :26343-60430

E-mail  : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα : http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS : EL 631

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 182376 , στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 21PROC009007963)., καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου http://www.nafpaktos.gr/  Πληροφορίες - Αρμόδιος υπάλληλος: Παπαϊωάννου Ειρήνη / Πετσίνης Αθ  τηλ.:2634360425 / 2634360414   FAX επικοινωνίας:  2634360430

 1. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το από 03-07-2021 αναρτημένο πρότυπο της υπ’ ΕΑΑΔΗΣΥ.
 2. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Πόλη Ναυπάκτου ,  Δήμος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Κωδικός NUTS:    EL 631

 1. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης : Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV 45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής)  

Πρόκειται για έργο με εργασίες οικοδομικών, οδοποιίας και Η/Μ εργασιών και πρόκειται για εργασίες αναβάθμισης - ανάπλασης δύο ενοτήτων οδών μέσα στην πόλη της Ναυπάκτου.

 1. Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα, απολογιστικά  και αναθεώρηση, ανέρχεται στο ποσό των 987.096,77 Ευρώ. Ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε 236.903,23 Ευρώ.
 2. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 3. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΏΔΕΚΑ   (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 4. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 24-08-2021 ημέρα Τρίτη και    Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 01-09-2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ., στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 2. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Α) (α) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα & δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

 (β)Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα της παρ. Α.α της παρούσας.

Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ (19.741,94) ευρώ,  η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Ναυπακτίας, και ισχύ τουλάχιστον ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ  (13) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 2. Το έργο χρηματοδοτείται από το  ΕΤΠΑ Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) - ΕΣΠΑ 2014-2020
 3. Προβλέπεται η χορήγηση  προκαταβολής.  Οι σχετικές λεπτομέρειες μνημονεύονται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ.. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας.

Ναύπακτος 29-07-2021 

Ο Δήμαρχος

 

 

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός