Προκήρυξη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού («ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016) Του έργου: « Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας »

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1ο ΛΥΚΕΙΟ.zip
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου

 « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

προϋπολογισμού    385.889,52  € χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού  478.503,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’ αριθμ. 239/2022  απόφαση  της Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ: 6Ε1ΤΩΚΓ-ΗΗΨ ). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 127/29-11-2017 (ΦΕΚ 4534/Τεύχος Β΄/21-12-2017) απόφαση της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και αναπροσαρμόστηκε με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3821/Τεύχος Β’/31-10-2017) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο Ν.4412/2016, ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

1.  Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας :

Αναθέτουσα αρχή

:

Ο Δήμος Ναυπακτίας

Είδος αναθέτουσας αρχής

:

Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

Οδός

:

Ιλάρχου Τζαβέλλα 37

Ταχυδρομικός Κώδικας

:

30300

Τηλ.

:

26343-60214

Telefax

:

26343-60430

E-mail

:

ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα

:

http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS

:

EL 631

2.  Πρόσβαση στα έγγραφα :

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:190584   καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr.

3.  Κωδικός CPV : 45214220-8

4.  Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου :EL 631

5.  Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :

Το εν λόγω έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ » θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικότερα στην τεχνική περιγραφή της υπ’ αριθμ. 102/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας.

       Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (478.503,00 €)

 

 

Εργασίες Προϋπολογισμού

 

284.369,04

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

18,00%

 

51.186,43

Απρόβλεπτα (%)

15,00%

 

50.333,32

Σύνολο :

 

 

385.888,79

 

 

 

Ποσό για αναθεωρήσεις

 

 

0,72

Σύνολο :

 

 

385.889,52

Φ.Π.Α. (%)

24,00%

 

       92.613,48

Γενικό Σύνολο :

 

 

478.503,00

 

6.  Εναλλακτικές προσφορές :

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7.   Δικαιούμενοι συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8.  Εγγυητική συμμετοχής :

Για την συμμετοχή στον ανοιχτό διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των (2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση): ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ (7.717,00€).

9.  Παραλαβή προσφορών :

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:190584 , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.

 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02 / 08 / 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται  η  10/08/ 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της διακήρυξης.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών :

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δεκατρειών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12.  Προθεσμία εκτέλεση του έργου :

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα  (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Χρηματοδότηση :

Το έργο χρηματοδοτείται Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον » του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα » ΟΠΣ 5073710 με Κωδικό εναρίθμου στο ΠΔΕ

2021ΕΠ00110046 ΣΑΕΠ0011 ποσού 478.503,00,00€ εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας στον ΚΑ 64-7341.006 Σχετικές η υπ’ αριθμόν  693/2-12-2021 (ΑΔΑ : Ψ4Χ6ΩΚΓ-Ψ2Α)  απόφαση Δημάρχου πολυετούς έγκρισης του Δήμου Ναυπακτίας για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης   για  το 2022 με α/α Α-469  , Αριθμ.Πρωτ. : 1895 - 28/01/2022 (ΑΔΑ Ω2ΤΤΩΚΓ-Ψ9Κ).

14. Προδικαστικές Προσφυγές:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης και έχοντας υπόψη αφενώς την παρ. 7 του άρθρου 379 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν.4487/2017 (Α’ 116) και το άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017, και αφετέρου το άρθρο 361 του Ν.4412/2016, το  άρθρο 367 του Ν.4412/2016, το Π.Δ.39/2017 και το άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του Ν.4412/2016.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ.39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016,

15. Έγκριση  αποτελέσματος  Διαγωνισμού :

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις :

Η προκήρυξη της σύμβασης και η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

(ΑΔΑΜ : 22PROC010917365 2022-07-12 ).

Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας (www.nafpaktos.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης του έργου.

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

 

Ναύπακτος  12-07-2022

Ο Δήμαρχος

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη