Περίληψη Διακηρύξης Ανοιχτού Διαγωνισμού («Ανοιχτή Διαδικασία» του Άρθρου 27 Ν. 4412/2016 (Α’ 147 ) του έργου «Ανάπλαση - Ανάδειξη Κοινόχρηστου Χώρου Στη Κ. Δάφνη Στην Θέση Αγ. Παρασκευη »

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Κ. ΔΑΦΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.zip
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

 Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Κ. ΔΑΦΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ » το  οποίο έχει ενταχθεί στο  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021, και στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»  του   ΠΡΑΣΙΝΟΥ   ΤΑΜΕΙΟΥ   με βάση την  Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 241.3.4/2022 ( ΑΔΑ : 6ΝΗ546Ψ844-ΕΛ9 ) , προϋπολογισμού 255.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).  Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε,  απρόβλεπτα, απολογιστικά & αναθεώρηση, ανέρχεται στο ποσό των 205.645,16 € Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (CPV  45431000-7 « εργασίες πλακόστρωσης »)  

 1.  

Αναθέτουσα αρχή           :   Ο Δήμος Ναυπακτίας

Είδος αναθέτουσας αρχής :   Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

Οδός                     :                 Ιλάρχου Τζαβέλλα 37

Ταχυδρομικός Κώδικας   :           30300

Τηλ.          :                     26343-60414, 60425

Telefax   :                      26343-60430

E-mail    :           ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα          :           http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS   :           EL 631

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 191277 , στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 22PROC011052509 2022-08-04 )., καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου http://www.nafpaktos.gr/  Πληροφορίες - Αρμόδιοι υπάλληλοι: Λαλοπουλου  Βασιλικη / Πετσίνης Αθ  τηλ.:2634360428 / 2634360414   FAX επικοινωνίας:  2634360430

 1. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το από 03-09-2021 αναρτημένο πρότυπο της υπ’ ΕΑΑΔΗΣΥ.
 2. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 3. Τόπος εκτέλεσης του έργου:  Κ.ΔΑΦΝΗ ,  Δήμος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Κωδικός NUTS:    EL 631
 4. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης : Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ (CPV 45431000-7 « εργασίες πλακόστρωσης »)  και   θα  πραγματοποιηθει συμφωνα  με  οσα  αναφερονται  αναλυτικοτερα στην  τεχνικη  περιγραφη  της  αρ. 06/2022 μελετης  της Διευθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του  δήμου  Ναυπακτίας
 5. Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα, απολογιστικά  και αναθεώρηση, ανέρχεται στο ποσό των 205.645,16 Ευρώ. Ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε 49.354,84 Ευρώ  και αναλύεται σε :

Εργασίες Προϋπολογισμού :

 

144.715,21

Γ.Ε & Ο.Ε (%) :

18,00%

26,048,74

Σύνολο 1 :

 

170.763,95

Απρόβλεπτα (%) :

15,00%

25.614,59

Σύνολο 2 :

 

196.378,54

Ποσό για αναθεωρήσεις :

 

4.185,62

Σύνολο 3 :

 

200.564,16

Απολογιστικά ΑΕΚΚ :

 

5.081,00

Σύνολο 4 :

 

205.645,16

Φ.Π.Α. (%) :

24,00%

49.354,84

Γενικό Σύνολο :

 

255.000,00

 
 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 2. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ  ΜΗΝΕΣ    (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 3. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 23-08-2022 ημέρα Τρίτη και    Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 31-08-2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ., στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 2. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Α) (α) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα & δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

         (β)Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

         (γ)Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα της παρ. Α.α της παρούσας.

  Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

     Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ  ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (4.112,90) ευρώ,  η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Ναυπακτίας, και ισχύ τουλάχιστον ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ  (13) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 2. Το έργο χρηματοδοτείται από το  ΠΡΑΣΙΝΟ   ΤΑΜΕΙΟ
 3. Προβλέπεται η χορήγηση  προκαταβολής.  Οι σχετικές λεπτομέρειες μνημονεύονται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ.. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας.

 

 

 

Ναύπακτος 04-08-2022 

Ο Δήμαρχος

 

 

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός