Προκήρυξη Παζάρια 2023

OΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2023

 

Ο  Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α/5.11.2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης & λειτουργίας του υπαιθρίου εμπορίου…»,
 •  την υπ’ αριθμ. 156/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας περι ίδρυσης βραχυχρόνιας αγοράς – παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου (Α.Δ.Α.: ΨΒΗΩΚΓ-ΩΧΦ),
 • την υπ’ αριθμ. 155/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας περί έγκρισης Κανονισμού Οργάνωσης & Λειτουργίας Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου (Α.Δ.Α.:97ΘΚΩΚΓ-ΦΕΝ)
 • την υπ’ αριθμ. 209/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας περί τροποποίησης Κανονισμού Οργάνωσης & Λειτουργίας Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου (Α.Δ.Α.: 9H4YΩΚΓ-820)
 • την υπ’ αριθμ. 171/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας περί τροποποίησης Κανονισμού Οργάνωσης & Λειτουργίας Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου (Α.Δ.Α.: 6ΞΖ8ΩΚΓ-Ω48)

προκηρύσσει, στα πλαίσια διενέργειας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και συγκεκριμένα ως εξής:

Α.  ΧΡΟΝΟΣ, ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Η ετήσια Παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη, η οποία τελείται στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Ναυπάκτου, διαρκεί επτά (7) ημέρες, από 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2023 και διεξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στη θέση Γρίμποβο της Κοινότητας Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας, πλησίον των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων.

B. ΠPΟΘΕΣΜΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – υπευθύνων δηλώσεων συμμετοχής με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, όπως κατωτέρω προβλέπονται, ορίζεται  από την 1η Ιουλίου έως την 31η Αυγούστου 2023.  Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Απασχόλησης  του Δήμου Ναυπακτίας. Επίσης, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα αρ. 37, Ναύπακτος – Τ.Κ.: 30 300), με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους, ή σκαναρισμένες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο e-mail: emporopanigiri@nafpaktos.gr ) ή μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax: 2634-3-60118 ).

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Στην εμποροπανήγυρη,  σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207),  μπορούν να συμμετέχουν  ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές

Η Βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας των πωλητών (άρθρο 34 παρ. 2ε Ν. 4849/2021), με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 61408/13.6.2012 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Υπογραμμίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από ημερομηνίας 15.7.2022 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ότι από τις 20/7/2022 η υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους υποψήφιους πωλητές για τη χορήγηση της Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, καθώς και η χορήγηση αυτής από τους Δήμους της μόνιμης κατοικίας των αιτούντων θα διενεργούνται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά»  (Ο.Π.Σ.Α.Α.) για το υπαίθριο εμπόριο. Η υποβολή της αίτησης στο Σύστημα για την απόκτηση  της Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές θα μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει ο ενδιαφερόμενος μέσω του Συστήματος. 

β) Άδειας παραγωγού πωλητή ή  επαγγελματία πωλητή με δραστηριοποίηση στις λαϊκές αγορές. 

γ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,

δ) Άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.

Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα, με απόφαση της επιτροπής εμποροπανήγυρης, γειτονικές θέσεις να ενοποιούνται και να παραχωρούνται ως μία, ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά.

Οι παραχωρούμενες θέσεις, που ανέρχονται συνολικά στις 415, αποδίδονται στις κατηγορίες των ανωτέρω πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές (τροπ. με το άρθρο 134 Ν. 4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16/Α).

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.

 

Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Οι παραχωρούμενες (415) θέσεις κατατάσσονται, ανάλογα με τα πωλούμενα είδη,  στις παρακάτω κατηγορίες:

ΚΑΤ.

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ

I

Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 1: Είδη Κυλικείου

4

Α8,ΑΕ4,Γ26,ΓΘ4

II

Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 2: λουκουμάδες, χαλβάς, κρέπες, είδη ζαχαροπλαστικής, παγωτά, ζαχαρώδη, καλαμπόκι, μαλλί της γριάς, πίτσα, hot dog, σάντουιτς κ.λ.π.

24

Α1,Α3,Α5,Α7,ΑΕ1,ΑΕ3, Ε18, Ε20, Ε21, Ε22, Ε23, Ε24, Ε25, Π124,Π126,Π127,Π128,Π129,Π131,Π133, ΠΑ1,ΠΕ1,ΠΕ2,ΠΠ1

III

Εδώδιμα είδη: μελισσοκομικά προϊόντα, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, συσκ. ελαιόλαδο, εμφιαλωμένος οίνος, μπαχαρικά, προϊόντα οικοτεχνίας όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, μπαχαρικά, αρτύματα, αλλαντικά και παρασκευάσματα κρέατος,  γαλακτοκομικά προϊόντα, τυποποιημένο μέλι, ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, βιολογικά προϊόντα παντός τύπου.

21

Α6,ΑΕ2,Γ4,Γ6, Ε3, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11, Ε12, Ε13, Ε17, Ε19, Π6,Π119,Π120,Π122,Π125

IV

   Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών 1: χαλιά

10

Π72-Π81

V

Λοιπά Βιομηχανικά είδη και μη, πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών 2: ένδυση, εσωένδυση, πυζάμες, υπόδηση, είδη προικός, λεύκα είδη, δερμάτινα είδη, γούνινα είδη, αξεσουάρ ένδυσης, faux bijoux, ασημικά, αρώματα, καλλυντικά, βιβλία, παιχνίδια μη ηλεκτροδοτούμενα, ψιλικά, μικροεργαλεία, μικροσυσκευές, υαλικά, κουζινικά, είδη οικιακής χρήσης, εκκλησιαστικά είδη, αγιογραφίες, αφίσες, είδη δώρων και διακόσμησης, είδη λαϊκής τέχνης, έργων τέχνης και κάθε είδος οικοτεχνίας (πλην εδώδιμων), όπως: χειροποίητα αρώματα, σαπούνια, καλλυντικά κ.λ.π., είδη υγιεινής/ατομικής καθαριότητας, άνθη, αποξηραμένα άνθη, καλλωπιστικά φυτά,  αρωματικά και  φαρμακευτικά φυτά, κηπευτικό χώμα (που δεν έχει υποστεί επεξεργασία), πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου), γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη  κηπουρικής – ανθοκομίας κ.λ.π., είδη pet shop, κατοικίδια pets, καθώς και κάθε άλλο βιομηχανικό ή μη είδος που δεν αναφέρεται στις κατηγορίες του παρόντος.

335

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

VI

καλλιτεχνήματα – χειροτεχνήματα ίδιας δημιουργίας

21

Ε1,Ε2,Ε4,Ε15,Ε16, Π7,Π12,Π89,Π111,ΠΙ2, Α31,Α32,ΑΙ3,ΑΙ4,Β31,ΒΙ3,

        ΒΙ4,Γ31,ΓΙ3,Δ12,ΔΖ2

 

 

415

 

Οι παραπάνω θέσεις περιπτέρων δύναται να ενοποιούνται και να δημιουργούνται νέες θέσεις περιπτέρων μεγαλύτερης επιφάνειας, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α) ο μέγιστος αριθμός θέσεων που δύναται να ενοποιούνται και να παραχωρούνται ανά δικαιούχο δε μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) όμορες θέσεις.

β) οι θέσεις της κατηγορίας (Ι) χορηγούνται υποχρεωτικά ανά δύο.

 

Ε.  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι ενδεικτικά τα εξής:

 • Παροχή πρόχειρων γευμάτων  και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης, χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, τηρουμένων των κανόνων της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης του Υπουργείου Υγείας.
 • Παγωτά, μαλλί της γριάς, ποπ κορν, ψημένο καλαμπόκι, λουκουμάδες, κρέπες, χαλβάς, βάφλες, μελισσοκομικά προϊόντα
 • Είδη ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη,  αναψυκτικά, ροφήματα,
 • Καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, μπαχαρικά, βότανα
 • Ελιές, συσκευασμένο ελαιόλαδο, εμφιαλωμένος οίνος, προϊόντα οικοτεχνίας (γαλακτομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, αρτύματα),
 • Είδη προικός, Λευκά είδη,
 • Είδη υπόδησης,
 • Είδη ένδυσης, εσωένδυσης, πυζάμες
 • Δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες κ.λ.π.) – γούνινα είδη,
 • Αξεσουάρ ένδυσης  κ.λ.π.,
 • Είδη οικιακής χρήσης, οικιακής φροντίδας,
 • Εργαλεία,  μικροεργαλεία κ.λ.π.,  
 • Είδη δώρων και διακόσμησης,
 • Ασημικά και Φο Μπιζού,
 • Υαλικά,
 • Παιδικά Παιχνίδια μη ηλεκτροδοτούμενα,
 • Εκκλησιαστικά είδη, Αγιογραφίες, αφίσες κ.λ.π.
 • Είδη Λαϊκής Τέχνης, έργων τέχνης,
 • Ψιλικά,
 • Βιβλία, σχολικά είδη,
 • Είδη υγιεινής /ατομικής καθαριότητας,
 • Είδη pet-shop, κατοικίδια pets,
 • Χαλιά,
 • Αρώματα, σαπούνια, καλλυντικά (χειροποίητα ή μη),
 • Λοιπά βιομηχανικά είδη,
 • Άνθη, αποξηραμένα άνθη, καλλωπιστικά φυτά,  αρωματικά και  φαρμακευτικά φυτά, κηπευτικό χώμα (που δεν έχει υποστεί επεξεργασία), πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου), γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη  κηπουρικής - ανθοκομίας κ.λ.π.,
 • Χειροτεχνήματα  - Καλλιτεχνήματα ιδίας δημιουργίας.

 

ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

  Οι σχετικές αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) την κατά περίπτωση άδεια που διαθέτουν [βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές / άδεια παραγωγού πωλητή ή επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές  / άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο /  άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη],

β) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή, αν πρόκειται για αλλοδαπούς, φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής σε ισχύ ή διαβατηρίου,

γ) Βιβλιάριο υγείας ή Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων,

δ) Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Ναυπακτίας (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.), η οποία θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι  είναι εφοδιασμένοι με τουλάχιστον έναν πυροσβεστήρα 6 κιλών ξηράς κόνεως, η λειτουργία του οποίου θα είναι σε καλή κατάσταση και θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο.

στ) Συγκεκριμένα, για τις «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ (λουκουμάδες, χαλβάς, κρέπες, είδη ζαχαροπλαστικής, παγωτά, ζαχαρώδη, καλαμπόκι, μαλλί της γριάς, πίτσα, hot dog, σάντουιτς, είδη κυλικείου κ.λ.π.)» τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του oικείου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης, ήτοι:

 1.  Υπεύθυνη Δήλωσή του πωλητή  ότι κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα είναι εφοδιασμένος τουλάχιστον με έναν πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως ή βάσης νερού, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 21A-113 Β-C, η λειτουργία του οποίου θα είναι σε καλή κατάσταση και θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο.
 2.  Υπεύθυνη Δήλωσή του πωλητή, σε περίπτωση χρήσης μαγειρικών ελαίων – λιπών, ότι κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα είναι εφοδιασμένος τουλάχιστον με έναν φορητό πυροσβεστήρα κατηγορίας F, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 25 F, η λειτουργία του οποίου θα είναι σε καλή κατάσταση και θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο.
 3.  Yπεύθυνη Δήλωση του πωλητή, σε περίπτωση χρήσης φιάλης υγραερίου – προπανίου, ότι  κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα είναι εφοδιασμένος με έναν απλό ανιχνευτή εκρηκτικών μιγμάτων.
 4.  Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι έλαβε γνώση της Υγειονομικής ∆ιάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017) και δη του άρθρου 14 παρ. 4α αυτής περί βεβαίωσης καταλληλότητας για την έκθεση και πώληση των προσφερόμενων ειδών σε προσωρινό χρησιμοποιούμενο χώρο, καθώς και ότι ο εξοπλισμός (πάγκοι, ψυγεία, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ.) που διαθέτει θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ενώ, επίσης,  θα τηρεί κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας.
 5.  Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα τηρεί στο φάκελο της επιχείρησής του πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας, καθώς και πιστοποιητικό εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα απασχολήσει και θα τα επιδεικνύει, όταν ζητηθούν από αρμόδια αρχή.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα είναι εφοδιασμένος από την κατά τόπο υγειονομική αρχή με την αντίστοιχη, κατ’ άρθρο 14 παρ. 4α της Υγειονομικής ∆ιάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ Β 2161/23.06.2017), βεβαίωση καταλληλόλητας για την έκθεση και πώληση των προσφερόμενων ειδών σε προσωρινό χρησιμοποιούμενο  χώρο.

ζ)  Διπλότυπο είσπραξης του αντίστοιχου τέλους για την παραχώρηση της/των θέσης/εων, η καταβολή του οποίου γίνεται σε δύο δόσεις (εξοφλείται ΜΕΤΑ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου του καταλόγου  συμμετεχόντων  και πριν την εγκατάσταση αυτών)

Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία (1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες πωλούμενων ειδών, όπως αυτά αναλυτικά ως άνω περιγράφονται [στα υπό στοιχεία (Δ) αναφερόμενα] και η επιλογή θα γίνεται ανά κατηγορία/ες  πωλούμενων ειδών.

Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση του εμπόρου περί των πωλούμενων ειδών στην εμποροπανήγυρη, που σημειώνεται πάνω στην αίτηση συμμετοχής, υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και δεσμεύει τον αιτούντα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ψευδής δήλωση, θα ανακαλείται η έγκριση συμμετοχής του στην εμποροπανήγυρη.

Η επιλογή των αιτούντων ανά κατηγορία, καθώς και η προτεραιότητα στην επιλογή θέσης σε κάθε κατηγορία θα γίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων

Ι. Δέκα (10) μόρια θα δίνονται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Ναυπακτίας ή διατηρούν εμπορικά καταστήματα/υποκαταστήματα εντός αυτού ή σε δημότες του Δήμου Ναυπακτίας.

ΙΙ. Πέντε (5) μόρια ανά έτος για την παλαιότητα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη ή κατοχής συγκεκριμένης θέσης για τα τελευταία τρία (3) συνεχόμενα έτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί ο Δήμος Ναυπακτίας. Σε περίπτωση μη συμμετοχής κάποιου εκ των αιτούντων πωλητών στην εμποροπανήγυρη για ένα έτος διεξαγωγής της, τότε τα μόρια του μηδενίζονται και σε τυχόν επόμενη συμμετοχή του υπολογίζονται εκ νέου από μηδενική βάση.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης συντάσσει κατάλογο συμμετεχόντων  και δίνεται διήμερη προθεσμία για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, μετά  το πέρας υποβολής των οποίων και  της εξέτασης αυτών, ο κατάλογος συμμετεχόντων οριστικοποιείται. Η οριστικοποίηση του καταλόγου συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου, προθεσμία που δύναται να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.

ΣΤ. ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ

 Για την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη απαιτείται η προηγούμενη καταβολή του αντίστοιχου τέλους χρήσης ανά θέση.

 Αναλυτικότερα, οι διατιθέμενες θέσεις, ανάλογα με την εμπορική τους αξία, λαμβάνουν διαφορετική τιμή παραχώρησης και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

I. Εσωτερικές θέσεις περιπτέρων μίας όψης σε εσωτερικό διάδρομο,

II. Εσωτερικές θέσεις περιπτέρων μίας όψης σε εξωτερικό-περιμετρικό διάδρομο,

III. Εσωτερικές θέσεις περιπτέρων διπλής όψης σε εσωτερικούς διαδρόμους,

IV. Εσωτερικές θέσεις περιπτέρων διπλής όψης με όψη σε εξωτερικό-περιμετρικό διάδρομο.

V. Eξωτερικές θέσεις περιπτέρων

Το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας, με την υπ’ αριθ. 226/2023 Απόφασή του (Α.Δ.Α.: 6ΥΒΨΩΚΓ-Μ0Ρ), καθόρισε το ύψος της ημερήσιας χρέωσης των θέσεων περιπτέρων της κατηγορίας (I) στα 75 €,που αποτελεί την τιμή βάσης. Στην συνέχεια με βάση την τιμή αυτή: 

 • το τέλος των περιπτέρων της κατηγορίας (II) καθορίζεται στο ποσό της τιμής βάσης προσαυξανόμενο κατά το ποσό των 15 € ημερησίως
 • το τέλος των περιπτέρων της κατηγορίας (III) καθορίζεται στο ποσό της τιμής βάσης προσαυξανόμενο κατά το ποσό των 20 € ημερησίως
 • το τέλος των περιπτέρων της κατηγορίας (IV) καθορίζεται στο ποσό της τιμής βάσης προσαυξανόμενο κατά το ποσό των 25 € ημερησίως
 • το τέλος των περιπτέρων της κατηγορίας (V) καθορίζεται στο ποσό της τιμής βάσης μειούμενο κατά το ποσό των 5€ ημερησίως

Επομένως σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση οι τιμές ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:

 

 

ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ (€)

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

I

 

Εσωτερικές θέσεις περιπτέρων μίας όψης σε εσωτερικό διάδρομο

(Α1-Α34, Β1-Β34, Γ1-Γ34, Δ1-Δ34)

 

 

75

 

 

525

 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 75 € - ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 226/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

II

 

Εσωτερικές θέσεις περιπτέρων μίας όψης σε εξωτερικό-περιμετρικό διάδρομο

(Π1-Π134)

 

90

 

630

 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 15€

III

 

Εσωτερικές θέσεις περιπτέρων διπλής όψης σε εσωτερικούς διαδρόμους

(ΑΕ1-ΑΕ4, ΑΖ1-ΑΖ4, ΑΗ1-ΑΗ4, ΑΘ1-ΑΘ4, ΑΙ1-ΑΙ4, ΒΕ1-ΒΕ4, ΒΖ1-ΒΖ4, ΒΗ1-ΒΗ4, ΒΘ1-ΒΘ4, ΒΙ1-ΒΙ4, ΓΕ1-ΓΕ4, ΓΖ1-ΓΖ4, ΓΗ1-ΓΗ4, ΓΘ1-ΓΘ4, ΓΙ1-ΓΙ4, ΔΕ1-ΔΕ4, ΔΖ1-ΔΖ4,ΔΗ1-ΔΗ4,ΔΘ1-ΔΘ4, ΔΙ1-ΔΙ4)

 

 

 

95

 

 

 

665

 

 

 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 20€

IV

 

Εσωτερικές θέσεις περιπτέρων διπλής όψης σε εσωτερικούς διαδρόμους με όψη σε εξωτερικό-περιμετρικό διάδρομο

(ΠΑ1-ΠΑ4, ΠΒ1-ΠΒ4, ΠΓ1-ΠΓ4, ΠΔ1-ΠΔ4, ΠΕ1-ΠΕ4, ΠΖ1-ΠΖ4, ΠΗ1-ΠΗ4, ΠΘ1-ΠΘ4, ΠΙ1-ΠΙ4, ΠΠ1-ΠΠ4)

 

 

 

100

 

 

 

700

 

 

 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 25€

V

 

Εξωτερικές θέσεις περιπτέρων

(Ε1-Ε25)

 

 

70

 

490

 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΜΕΙΟΥΜΕΝΗ -5€

Στους τοπικούς επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με έδρα το Δήμο Ναυπακτίας, ή, διατηρούν εμπορικό/α καταστήμα/τα – υποκατάστημα/τα σε αυτόν, ή, σε δημότες του Δήμου Ναυπακτίας  θα υπάρχει έκπτωση 20% επί του τελικώς πληρωτέου ποσού.

Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου, η οποία γίνεται μετά την ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου του καταλόγου συμμετεχόντων και πριν την εγκατάσταση αυτών, πραγματοποιείται από τους υπόχρεους ως εξής:

α) είτε απευθείας στο Ταμείο του Δήμου,

β) είτε με κατάθεση σε Τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ναυπακτίας (GR 1501406540654002001000097 - ALPHA BANK), με αναγραφή στην απόδειξη κατάθεσης του ΟΝΟΜΑΤΟΣ του ενδιαφερομένου, του Α.Φ.Μ. και την αιτιολογία «ΤΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ  2023 – Α ΔΟΣΗ (ή Β ΔΟΣΗ αντίστοιχα)» [τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη],

γ) είτε με πληρωμή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking, web-banking κ.λ.π),

 Τα τέλη καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες σε δύο δόσεις, ήτοι: η πρώτη δόση το αργότερο μέχρι 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 και η δεύτερη δόση το αργότερο μέχρι 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023.

Σε περίπτωση μη καταβολής από τους υπόχρεους μίας εκ των πιο πάνω δόσεων εντός της νόμιμης προθεσμίας, τότε οι θέσεις που τους διατέθηκαν θεωρούνται χηρευάμενες και μπορούν αμέσως μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας να διατεθούν εκ νέου. Τυχόν δε καταβληθέν ποσό από αυτούς καταπίπτει υπέρ του δήμου ως ποινική ρήτρα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μη συμμετοχής τους στην εμποροπανήγυρη, εφόσον προηγουμένως έχουν πληρώσει το αναλογούν τέλος και λάβει σχετική άδεια. Επιστροφή καταβληθέντος ποσού δύναται να συμβεί μόνο με αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής εμποροπανήγυρης υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η μη συμμετοχή τους οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία.

Αντίγραφα των  διπλοτύπων κατάθεσης υποχρεωτικά κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια συμμετοχής, στο σώμα της οποίας αναγράφονται οι αριθμοί των γραμματίων είσπραξης.

Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί και ο αιτήσας συμμετοχή υπαναχωρήσει η δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.

Επίσης, σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο: α) Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται σε επιστροφή του ποσού που έχουν καταβάλλει και β) σε αναζήτηση εξόδων που τυχόν υποβλήθηκαν, για τα οποία ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη.

Για οποιαδήποτε  διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Απασχόλησης (τηλ.: 2634-3-60111, 2634-3-60148).

Η  παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ενώ περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί με δαπάνες του Δήμου σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής τα παρακάτω παραρτήματα, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : Kανονισμός Οργάνωσης & Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Οι κατόψεις των χώρων εγκατάστασης περιπτέρων της εμποροπανήγυρης (Εσωτερικά Περίπτερα - Εξωτερικά Περίπτερα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση περί χορήγησης έγκρισης Συμμετοχής ( Word - Pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Έντυπο αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές (για φυσικά πρόσωπα Word - Pdf και νομικά πρόσωπα Word - Pdf ).                                         

                                                                                                                                                  Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ