Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δυο (2) Απορριμματοφόρων Τύπου Μύλου Χωρητικότητας 8m3

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Διαγωνισμος Δυο Απορριμματοφορα.zip
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8M3», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 334.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας Οδός: Τέρμα Κοζώνη

Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος

Τηλ.: 2634038290

e-mail: gpaliatsa@nafpaktos.gr Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr Κωδικός NUTS: EL631

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τον κάτωθι Συστημικό Αριθμό: 238311

Επιπλέον τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου  Ναυπακτίας: www.nafpaktos.gr

3.Κωδικοί CPV

Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)

34144511-3 ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 1. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL631
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8M3».
 3. Εναλλακτικές προσφορές: Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 4. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.

8.Δικαιούμενοι συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης).

 

 1. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13.11.2023 και ώρα 15.00

Η διαδικασία δημοσίευσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 11.10.2023.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12.Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (TAMEIO ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5094702 με Κωδικό εναρίθμου στο ΠΔΕ 2021ΣΕ27510100 ΣΑΕ2751 εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας ποσού 334.800,00 € στον ΚΑ 20-7135.012. (ΑΑΥ Α- 871/2022 – ΑΔΑ: 6ΩΩΣΩΚΓ-ΞΕΡ– ΑΔΑΜ 22REQ010457120 2022-04-27) και ΑΑΥ του 2023 με αρ. πρωτ. 18964/11.08.2023 (ΑΔΑ 9ΟΑΥΩΚΓ-ΠΥΘ) (ΑΑΥ 1200/2023).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 334.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

13.Προδικαστικές προσφυγές: Όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία της Διακήρυξης.

 1. Δημοσιεύσεις:  Η παρούσα Προκήρυξη Σύμβασης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας στη διεύθυνση (URL): www.nafpaktos.gr

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Γκίζας Βασίλειος

Κατηγορία: 
Προκήρυξη