ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.44

Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 29 Απριλίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 8043

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

Ο Δήμος Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας έχοντας υπόψην :
α) Τις διατάξεις του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α’/07-06-2010),
β) Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/Τεύχος Α΄/22-02-2005),
γ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Τεύχος Α’/08-08-2016),
δ) Την υπ’ αριθμόν 162/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση τεύχους εκπόνησης μελέτης και επιλογή διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Μελέτες αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας»»,
ε) Την υπ’ αριθμόν 73/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας περί «Καθορισμός όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσφυγής στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Μελέτες αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας»»,
προτίθεται να προβεί σε ανάθεση της μελέτης «Μελέτες αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής και συντασσόμενη υποχρεωτικά σε έντυπο οικονομικής προσφοράς (που χορηγείται από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας), με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ολογράφως και αριθμητικώς κατά κατηγορία μελετών (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016) στον προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό 10.184,84 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 12.629,20 Ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. και

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την εκπόνηση της μελέτης, να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προς την Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτες αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»») αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας (επί της οδού Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος Τ.Κ. 30300) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εώς την Παρασκευή 10η Μαΐου 2019 και ώρα 10;00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών) που θα περιλαμβάνει εκτός από την οικονομική προσφορά του και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα μελετητών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών.
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, που θα αναφέρονται :
• ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,
• ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,
• ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς εκπόνησης μελετών,
• ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον του ζητηθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω,
• ότι έχει λάβει γνώση τόσο του υπ’ αριθμόν 10/2019 τεύχους εκπόνησης της μελέτης όσο και των τοπικών συνθηκών εκπόνησης της μελέτης των οποίων αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και
• ο χρόνος ισχύος της οικονομικής του προσφορά (κατ’ ελάχιστον εκατόν (180) ημέρες).
γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας,
δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
ε. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των Διακοσίων Τριών Ευρώ και Εβδομήντα Λεπτών (203,70 €) (που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι 10-12-2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τόσο το τεύχος εκπόνησης της μελέτης όσο και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος Τ.Κ. 30300, μέχρι και την Παρασκευή 10η Μαΐου 2019 (Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης και κ. Νικόλαος Βελαώρας, τηλ.: 26343-60414, 60426 και fax: 26343-60430).
Στην διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών όπως αναφέρονται παρακάτω:


και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα έχουν υποβάλλει σφραγισμένο φάκελο προς την Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούν να παραστούν κατά την αποσφράγιση των προσφορών στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτες αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας», την Παρασκευή 10ην Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 μ.μ. (επί της οδού Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Ναύπακτος Τ.Κ. 30300).
Στην περίπτωση που έχουμε ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές από οικονομικής άποψης μόνο βάση τιμής, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με τα παραπάνω θα γίνει με κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων που υπέβαλαν ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές (σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016) σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας όπου και θα γίνει και η τελική κατακύρωση του αποτελέσματος στον «Ανάδοχο» σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία.
Η εκπόνηση της μελέτης χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Ναυπακτίας με υπάρχουσα πίστωση 13.000,00 € στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 που είναι εγγεγραμμένη ως εξής : α) ποσού 8.300,00 € για την μελέτη «Γεωτεχνική μελέτη αποκατάσταση κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» στον Κ.Α. 30-7413.036 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Ναυπακτίας και β) ποσού 4.700,00 € για την μελέτη «Στατική μελέτη αποκατάσταση κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» στον Κ.Α. 30-7413.037 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Ναυπακτίας.
Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, στον διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Δήμου Ναυπακτίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας (επί της οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά Ναύπακτος Τ.Κ. 30300).

Δείτε τα τεύχη.

Ναύπακτος 29 Απριλίου 2019
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος

Κατηγορία: 
Προκήρυξη