ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της μελέτης: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο : ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της μελέτης: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο : ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ναύπακτος 15 / 05 / 2019
Αριθμ. Πρωτ. : 8877

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(«Ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016)
της μελέτης :
« ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο : ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ »

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 2ο : Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 76.774,17 € χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 95.199,97 € με Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης της μελέτης που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 74/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΓΝΣΩΚΓ-ΤΑΖ). Η διακήρυξη της μελέτης έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε και αναπροσαρμόστηκε μέχρι σήμερα από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) καθώς και στις νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο Ν.4412/2016, ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας :

Αναθέτουσα αρχή : Ο Δήμος Ναυπακτίας
Είδος αναθέτουσας αρχής : Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
Οδός : Ιλάρχου Τζαβέλλα 37
Ταχυδρομικός Κώδικας : 30300
Τηλ. : 26343-60414, 60426
Telefax : 26343-60430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα : http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : GR 231

2. Πρόσβαση στα έγγραφα :
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 82808 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr.

3. Κωδικός CPV : 71320000-7 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών».

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : GR 231

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :
Οι μελέτες με τίτλο «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 2ο : Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» είναι απαραίτητες αφενός για τον ακριβή προσδιορισμό του πάχους των χαλαρών υλικών των κατολισθήσεων καθώς και του βάθους και των γεωμηχανικών χαρακτηριστικών του σταθερού υποβάθρου και αφετέρου για την διαστασιολόγηση των ποιοτικών μέτρων που προτείνονται στην τεχνική έκθεση Τ-2881 του Ι.Γ.Μ.Ε. με την επιλογή των κατάλληλων υλικών κατασκευής όπως αναφέρονται αναλυτικότερα στον φάκελο της δημόσιας σύμβασης.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή των μελετών δημοπράτησης ανέρχεται σε Ενενήντα Πέντε Χιλιάδων Εκατόν Εννενήντα Εννέα Ευρώ και Ενενήντα Επτά Λεπτών (95.199,97 €) και αναλύεται σε :

6. Εναλλακτικές προσφορές :
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών όπως αναφέρονται παρακάτω :

και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγυητική συμμετοχής :
Για την συμμετοχή στον ανοιχτό διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των (2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση) ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (1.535,48€).

9. Παραλαβή προσφορών :
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
11 / ΙΟΥΝΙΟΥ / 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ., όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
19 / ΙΟΥΝΙΟΥ / 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π. μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της διακήρυξης.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών :
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου :
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαεπτά (17) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Χρηματοδότηση :
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) – ΣΑΜ 071 κατά 60.000,00 Ευρώ (MIS : 2017ΣΜ07100005) και Πιστώσεις του Δήμου Ναυπακτίας κατά 36.404,88 Ευρώ που βαρύνει τον Κ.Α. 30-7413.034 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2019. Σχετικές η υπ’ αριθμόν 5039/18-03-2019 (ΑΔΑ : Ψ3ΛΜΩΚΓ-Φ72) απόφαση του Δημάρχου Ναυπακτίας περί έγκρισης, δέσμευσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης για την υλοποίηση του «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 2ο : Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-571/18-03-2019 (ΑΔΑ : Ψ3ΛΜΩΚΓ-Φ72).

14. Προδικαστικές Προσφυγές:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης και έχοντας υπόψη αφενώς την παρ. 7 του άρθρου 379 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν.4487/2017 (Α’ 116) και το άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017, και αφετέρου το άρθρο 361 του Ν.4412/2016, το άρθρο 367 του Ν.4412/2016, το Π.Δ.39/2017 και το άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του Ν.4412/2016.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ.39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016,

15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού :
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις :
Η προκήρυξη της σύμβασης και η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 19PROC004946508).
Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας (www.nafpaktos.gr), σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης του έργου.
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Έκθεση Ι.Γ.Μ.Ε., Χάρτης Πληροφόρησης, Γεωλογικός Χάρτης.

Ναύπακτος 15 Μάιος 2019
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός