ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΡΘΡΟ 50 ΤΟΥ Ν.4412/2016) ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon τα τεύχη της μελέτης
Παρατηρήσεις: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΡΘΡΟ 50 ΤΟΥ Ν.4412/2016) ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ (ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πληρ.: Ζορμπάς Παναγιώτης
Τηλ/νο: 2634361.211 & 213
Αρ. Πρωτ.: 23857
Ναύπακτος 27/12/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ναυπακτίας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» στη θέση «Κοχλαστή» του Δ.Δ Βλαχομάνδρας του Δήμου Ναυπακτίας (NUTS EL 631),
Προυπολογιζόμενης αξίας 18.541.975,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Συνολικής Εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 22.583.950,00 € χωρίς Φ.Π.Α
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Το έργο εντάσσεται στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.


2. Αντικείμενο του έργου:
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

• Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων
• Κατασκευή έργων διαμόρφωσης και στεγανοποίησης λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Υ ΚΥΤΑΡΡΟ 3.
• Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων (συλλογή στραγγισμάτων του X.Y.T.Y. και υγρών αποβλήτων από Μ.Ε.Α.)
• Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων Ο.Ε.Δ.Α.
• Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου (συλλογή βιοαερίου του X.Y.T.Y., επεξεργασία – τελική διάθεση)
• Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποιίας (πρόσβαση στη Μ.Ε.Α., στο χώρο ωρίμανσης κόμποστ και ραφιναρίας, προσπέλαση στην λεκάνη του ΧΥΤΥ, κλπ)
• Κατασκευή έργων υποδομής απαραίτητων για τη λειτουργία και την περιφρούρηση της Ο.Ε.Δ.Α., έργα Η/M, περίφραξη, πύλες εισόδου, έργα αντιπυρικής προστασίας, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα φυτεύσεων κ.ά.).
• Κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγράμματος ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία της Ο.Ε.Δ.Α.
• Η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ΟΕΔΑ) διάρκειας 6 μηνών.
• Η κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ΟΕΔΑ) διάρκειας 5 ετών με δικαίωμα προαίρεσης για τον κύριο του έργου για άλλα 5 έτη λειτουργίας. Κατά την λειτουργία ο ανάδοχος θα αμείβεται σε €/τόνο εισερχομένου στην εγκατάσταση αποβλήτου.

3.Χρηματοδότηση:
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( αριθ. Εναρ. Έργου 2018ΣΕ27510076 ) είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί το υποέργο 1 της πράξης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2018ΣΕ27510076 και ΜΙS: 5009843

Η δαπάνη κατασκευής χρηματοδοτείται από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 με το ποσό των 14.462.300,00€ και από ίδιους πόρους με το ποσό των 37.700,00€.
Η δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης ύψους 4.041.975,00 € (πλέον ΦΠΑ) για την 5ετία (πλέον 4.041.975,00 € και 24% ΦΠΑ, στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης) χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους

4.Κριτήριο Ανάθεσης:
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/16 και με αξιολόγηση μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016.

5.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ.1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας .Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
((α) Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς (ημεδαποί και αλλοδαποί πρέπει να διαθέτουν πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών 150.000 € (30% σε Ακίνητα και 30% Μηχανολογικός Εξοπλισμός) και άνω, ίδια κεφάλαια 750.000 € και άνω, Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων >0,4 και Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις>0,6.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
(β) Οι οικονομικοί φορείς (ημεδαποί και αλλοδαποί ) πρέπει να έχουν μέσο ετήσιο ειδικό Κύκλο Εργασιών στον τομέα λειτουργίας και συντήρησης έργων διαχείρισης και επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αστικών αποβλήτων της τελευταίας τριετίας μεγαλύτερο ή ίσο του ετήσιου προϋπολογισμού κανονικής λειτουργίας (808.395,00 €).

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
(α) Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς περιλαμβάνουν στην στελέχωση τους τουλάχιστον:
-Στην κατηγορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ
•Δύο (2) Τεχνικούς τουλάχιστον δωδεκαετούς (12) επαγγελματικής εμπειρίας σε έργα υδραυλικά και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 600.000,00 € ή 2 Μηχανικούς ΜΕΚ Δ και
•Δύο (2) Τεχνικούς τουλάχιστον εννεαετούς (9) επαγγελματικής εμπειρίας σε έργα Υδραυλικά και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 300.000,00 € ή 2 Μηχανικούς ΜΕΚ Γ

-Στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
•Ένα (1) Τεχνικό τουλάχιστον δωδεκαετούς (12) επαγγελματικής εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 600.000,00 € ή 1 Μηχανικό ΜΕΚ Δ και
•Ένα (1) Τεχνικό τουλάχιστον εννεαετούς (9) επαγγελματικής εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 300.000,00 € € ή 1 Μηχανικό ΜΕΚ Γ

-Στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
•Δύο (2) Τεχνικούς τουλάχιστον δωδεκαετούς (12) επαγγελματικής εμπειρίας σε έργα υδραυλικά και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 600.000,00 € ή 2 Μηχανικούς ΜΕΚ Δ και
•Δύο (2) Τεχνικούς τουλάχιστον εννεαετούς (9) επαγγελματικής εμπειρίας σε έργα Υδραυλικά και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 300.000,00 € ή 2 Μηχανικούς ΜΕΚ Γ

-Στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
•Δύο (2) Τεχνικούς τουλάχιστον δωδεκαετούς (12) επαγγελματικής εμπειρίας σε έργα καθαρισμού και επεξεργασίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 600.000,00 € ή 2 Μηχανικό ΜΕΚ Δ

6.Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών/ τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ορίζεται η 07/02/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

7.Εγγυήσεις συμμετοχής:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ΕΥΡΩ (370.839,00 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

8.Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 24 μήνες αφορούν στην κατασκευή του έργου και την θέση του σε λειτουργία του, οι επόμενοι 6 μήνες στην δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι 60 μήνες στην κανονική λειτουργία.

Ο Δήμος Ναυπακτίας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και 5 χρόνια (δικαίωμα προαίρεσης).

9.Παραλαβή Τευχών:
Στους ενδιαφερόμενους Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nafpaktos.gr

10.Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,
β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατηγορία: 
Προκήρυξη