ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων”

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon μελέτη και σχετικά έγραφα
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 24/01/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου 1543/2020

ΠΡΟΣ
Τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
του ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία που αφορά στα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 03/2020 μελέτη, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. Α-269, Α-271, Α-272, Α-273, Α-274, Α-275 και Α-276 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276.

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ξεκινά από 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα έως και 31 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 09:00 έως 14:00, στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας (Τέρμα Κοζώνη, Ναύπακτος).
Η προσφορά θα είναι σε κλειστό φάκελο με την επωνυμία της εταιρίας και την περιγραφή «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ο Αντιδήμαρχος

Παπαβασιλείου Σωκράτης

Κατηγορία: 
Προκήρυξη