Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΝ 2020

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon σχετικά έγραφα
Παρατηρήσεις: 

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΝ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (ΔΕΥΑΝ)
ΑΔΑ: Ω3ΑΑΟΕΔΚ-ΕΥ3
Ναύπακτος, 28/1/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου: 347

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΝ 2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.551,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΝ 2020, έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 54.551,70 €, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΝ (ΚΩΔ:64-00-00), οι σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης τιμών καυσίμων, που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (φαίνεται στην ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr/CheckPrices) για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ).

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑ Ναυπακτίας
Οδός: Πλατεία Ησιόδου 5
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634027727
FAX.: 2634023987
e-mail: deyanafpaktou@gmail.com
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS:EL 631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της ΔΕΥΑΝ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός NUTS:
κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας:EL 631

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΝ 2020 προϋπολογισμού δαπάνης 54.551,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

5. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες

6. Χρόνος παράδοσης
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης – συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους της παρούσης), που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων, και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων.

8. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Παρασκευή 14/2/2020. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική

11. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.64-00-00 του προϋπολογισμού της ΔΕΑΥ Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2020 (Η υπ’ Αριθμ. 13/2020 απόφαση του Δ.Σ. για την διάθεση της πίστωσης)

12. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

13. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στον Τύπο, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΝ και το site : http://www.nafpaktos.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ

ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός