Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας Του Έργου:« Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Ναυπακτίας - Υποέργο 1 Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ναυπακτίας»

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon 001. Σχετικά Έγγραφα.zip, Package icon 002. Σχέδια.zip
Παρατηρήσεις: 

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

προκηρύσσει  ΑΝΟΙΧΤΟ  ΔΗΜΌΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»  συνολικού προϋπολογισμού 407.258,07χωρίς Φ.Π.Α.. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και

β) τους όρους διακήρυξης του  έργου που  εγκρίθηκαν  με  την  αρ. 104/2022  (ΑΔΑ : 6Ψ0ΛΩΚΓ-7ΚΝ)  απόφαση   οικονομικής   επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ   ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ .

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ  37

Ταχ.Κωδ. : 30300

Τηλ         .: 2634361421

Telefax: 2634361210

E-mail: magdalinikazana@gmail.com

Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr

Κωδικός NUTS : EL631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ  - ΑΔΑΜ  22PROC010517239  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr ), (Πληροφορίες ΚΑΖΑΝΑ   ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ , τηλ:263436421..,   fax: 26343-61210).

3. Κωδικός CPV: 45232470-7

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του  έργου :  EL 631

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Με το προτεινόμενο έργο θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή των έργων υποδομής για την υποδοχή της εγκατάστασης Πράσινου Σημείου του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε[i]  505.000,01  Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 291.794,39 ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 52.522,99 ευρώ

Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15%επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 51.647,61 ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 83,08 Ευρώ, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και Δαπάνη απολογιστικών εργασιών 11.210,00 € με ΦΠΑ 24% : 97.741,94 €.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.

6.  Εναλλακτικές προσφορές : Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται έργα:

- 1ης  τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

- Α2 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

- Α2 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγύηση  συμμετοχής :  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των Οκτώ χιλιάδες εκατό σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι (8.145,16) ευρώ.

9. Παραλαβή προσφορών : Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Κωδικός CPV : 45232470-7 και με Αριθμό Διαγωνισμού :  α/α 188831  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 31-05-2022,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π. μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 08-06-2022.,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) μηνών  από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Χρηματοδότηση:  Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64-7341.007 του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022,2023. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (TAMEIO ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5045553 με Κωδικό εναρίθμου στο ΠΔΕ 2020ΣΕ27510112 ΣΑΕ2751 εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας ποσού 505.000,01€ στον ΚΑ 64-7341.007.

14. Ενστάσεις: Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ  με  κωδικό α/α 188831.

15. Έγκριση  αποτελέσματος  Διαγωνισμού  : Το   αποτέλεσμα της  δημοπρασίας θα  εγκριθεί  από την Οικονομική  Επιτροπή Δήμου  Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις: Το  κείμενο της  παρούσας προκήρυξης  αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με  ΑΔΑΜ  22PROC010517239, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

Ο Δήμαρχος  Ναυπακτίας

 

Γκίζας Βασίλειος

 

[i]     Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).

Κατηγορία: 
Διαγωνισμός