ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποτροφιών – Οικονομικών Βοηθημάτων Για Το Σχολικό Έτος 2022-2023 του Ιδρύματος Γαβριήλ Ν. Οικονόμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς  Ιδρύματος με την επωνυμία « ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΒΡΙΗΛ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ›› θα  χορηγήσει, για το Σχολικό Έτος 2022 -2023, χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 9 του  Οργανισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ 971/Β/27-11-1995, 346/Β/2-5-1997 και Εφετειακή 21-12-2000), καθώς επίσης και του άρθρου 56 του Ν.

Ανακοίνωση Για την Πρόσληψη Εργατοτεχνικού Προσωπικού μέχρι Πέντε (5) Ημερομίσθια κατ' Άτομο το Μήνα Φεβρουάριο 2024

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του Διαύγεια η Ανακοίνωση Για την Πρόσληψη Εργατοτεχνικού Προσωπικού μέχρι Πέντε (5) Ημερομίσθια κατ' Άτομο το Μήνα Φεβρουάριο 2024.

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

Καταγραφή Των Αδειούχων Πωλητών Υπαιθρίου Εμπορίου Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) Του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207)

Σας γνωστοποιούμε ότι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207) καταγράφονται υποχρεωτικά οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαιθρίου εμπορίου, δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4849/2021, ήτοι πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022.

     Η καταγραφή των αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Α.Α. θα διενεργηθεί ως ακολούθως:

Γενική Ανακεφαλαίωση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου Περιόδου (1/1/2022-31/12/2022)

Δημοσιεύτηκε η Γενική Ανακεφαλαίωση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου Περιόδου(1/1/2022-31/12/2022).

Για να την κατεβάσετε, πατήστε εδώ.

Προτάσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας Δήμου Ναυπακτίας στο πλαίσιο του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)

Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), προκειμένου να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων  διαμορφώσεων,  επεμβάσεων  και  κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Υποχρέωση Περί Έκδοσης Πιστοποιητικού Υγείας & Άδειας Πώλησης Τυποποιημένων Τροφίμων – Ποτών

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα:

Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Περί Έκδοσης Αδειών Παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου, Πλησίον και κατά το Δυνατόν Εφαπτόμενα της Έκτασης του Περιπτέρου, για την Τοποθέτηση Ψυκτικών Θαλάμων, Καταψυκτών & Σταντ Πώλησης Εντύπων

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, πλησίον και κατά το δυνατόν εφαπτόμενα της κατασκευής του περιπτέρου, για ανάπτυξη  του ως άνω αναφερόμενου τεχνικού εξοπλισμού, είναι μέχρι την 31η  Μαρτίου 2024.

   Επισημαίνεται ότι:

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ Διάρκειας Δυο (2) Μηνών

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενος (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας για το έτος 2024 σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση και η Αίτηση είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών & Συνέχιση Των Υφιστάμενων του Ιδρύματος Υποτροφιών Ανδρέου Γ. Τσάρα

Βάσει της από 10-05-2023 διακήρυξης και του υπ΄αριθμ. 1/17-01-2024 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για την χορήγηση νέων υποτροφιών και την συνέχιση των υφιστάμενων, για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 είναι:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Για το Α΄ Λύκειο Ναύπακτου :

Ανακοίνωση Για Την Πρόσληψη Τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας Έως (8) Μηνών Με Ωριαία Αποζημίωση, Για Τα Προγράμματα Άθλησης Για Όλους Περιόδου 2023-2024

O Δήμαρχος Ναυπακτίας

Έχοντας υπόψη:

Σελίδες