ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο Δήμο Ναυπακτιας, Συνολικά Δεκαπέντε (15) Ατόμων που δεν Υπερβαίνει τους Τρείς (03) Μήνες

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ναυπακτίας, συνολικά Δεκαπέντε (15) ατόμων που δεν Υπερβαίνει τους Τρείς (03) Μήνες, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση, το Παράρτημα και τα Έντυπα ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά Εννέα (9) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ για τις Παραλίες Δήμου Ναυπακτίας για Διάστημα Απασχόλησης Τεσσάρων (4) Μηνών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ 114/τ. Α’ /8-6-2006)

«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ/ τ. Α’ /28-7- 2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.

Ανακοινωση για Την πρόσληψη Ενός (1) Ατόμου  με Δίμηνη Σύμβαση

                                                                                Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Έχοντας υπόψη:

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μηνός Μαΐου 2024

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Μάϊο θα λειτουργήσει ως εξής:

Το Σάββατο 04-05-2024 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 11-05-2024 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 18-05-2024 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 25-05-2024 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

 

Από το Αρμόδιο Τμήμα.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Οικονομικών Ενισχύσεων του Ιδρυματος Γαβριηλ Ν. Οικονομου

Σε συνέχεια του υπ'αριθμ. 4/2024 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, αναρτηθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων για το Σχολικό έτος 2022-2023,

Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός και Πλησίον Δασικών Εκτάσεων Αντιπυρικής Περιόδου 2024.

Η Εφαρμογή Κανονισμού Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2024 Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας) αφορά ακίνητα – οικόπεδα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια, που βρίσκονται:

α. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

Καθαρισμός Οικοπέδων και Ακάλυπτων Χώρων Αντιπυρικής Περιόδου 2024

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024 (από 1/5/2024 έως 31/10/2024) σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2023 (Αριθμ. 18851 οικ. Φ.700.20/ ΦΕΚ 2549 Β’/19.4.2023) ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων, οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ.

Ανακοίνωση Διαδικασίας Για Την Απόκτηση Άδειας Απλής Χρήσης Χώρου Υπαίθριου Εμπορίου (στάσιμο) στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη του Λιμένα Ναυπάκτου-Κάτω Βασιλικής-Αντιρρίου, Χρήσης του 2024

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου ανακοινώνει σήμερα «τη διαδικασία για την απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο) στη χερσαία λιμενική ζώνη του Λιμένα Ναυπάκτου-Κάτω Βασιλικής-Αντιρρίου, χρήσης του 2024, σύμφωνα με Α) τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α’) Άρθρο 1, Παράγραφος 8, και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4264/14, Β), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 150/2023 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Ν.

Γνωστοποίηση Για Την Πλήρωση Δύο (2) Θέσεων Ειδικών Συνεργατών Του Δήμου Ναυπακτίας

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας  έχοντας υπόψη

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μηνός Απριλίου 2024

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Απρίλιο θα λειτουργήσει ως εξής:

Το Σάββατο 06-04-2024 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 13-04-2024 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 20-04-2024 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 27-04-2024 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

 

Από το Αρμόδιο Τμήμα.

Σελίδες