ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Υπηρεσίες Καθαρισμού σχολικών Μονάδων

Αναρτήθηκαν στον ιστοτοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα Αποτελέσματα Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Υπηρεσίες Καθαρισμού σχολικών Μονάδων

Για να δείτε τον Τελικό Πίνακα Προσληπτέων Πλήρους Απασχόλησης πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:1Α/2022

Αναρτήθηκαν στον ιστοτοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα Αποτελέσματα Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ:1Α/2022 του Δήμου Ναυπακτίας

Για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ.

Ανάρτηση Πρακτικού Συνεδρίασης του Ίδρυματος Υποτροφιών Λεωνίδα Χαραλάμπους - Κολοκύθα

 

Σήμερα στη Ναύπακτο, 18 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Ιδρύματος που βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία των:

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα των Δραστηριοποιούμενων στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου μας Πωλητών

Η επιτροπή του Άρθρου 66 παρ. 4  Ν.

Διακήρυξη Δημοπρασίας Για Την Εκμίσθωση Ακινήτου Κ.Υ.Ε Κοινότητας Στράνωμας Δ.Ε Πυλήνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Ν.3852/2010

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

δ) την με αριθμό 161/20-07-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή χρήσης του ακινήτου.

ε) την με αριθμό 162/20-07-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του ακινήτου.

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, (αρ. πρωτ. 14983/27-07-2022) προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ναυπακτίας, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση και το Έντυπο - Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 1Α/2022) με Διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, (αρ. πρωτ. 14092/14-07-2022) προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Ναυπακτίας», σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση, το Παράρτημα και το Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασιας Της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αιτωλ/Νιας Παραχώρηση Του Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού & Κοινόχρηστης Παραλίας Με Ηλεκτρονική Δημοπρασία Σε Θέσεις Του Δήμου Ναυπακτίας Της Πε Αιτωλ/Νιας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Ανάρτηση Πίνακα Φθίνουσας Σειράς Προτεραιότητας Δραστηριοποιούμενων Πωλητών Στις Λαϊκές Αγορές Του Δήμου Ναυπακτίας

                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σελίδες