ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 21-05-2021

Καλείστε την Παρασκευή 21-05-2021 στην πραγματοποίηση τακτικής  και δια περιφοράς λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 11:30 π.μ και ώρα λήξης 12:30 π.μ. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: limennafpakt@yahoo.gr, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής  θέματα ημερήσιας διάταξης:

Το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Δωρεάν RAPID TESTS

Το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα διεξαγωγής RAPID TESTS από τον Δήμο Ναυπακτίας και τον ΕΟΔΥ με τη φροντίδα των Κινητών Μονάδων Υγείας Μεσολογγίου-Ναυπακτίας:

  • Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

Κτήριο Τσώνη | 10:00 - 13:00

  • Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Κτήριο Τσώνη | 10:00 - 13:00

  • Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021

Κτήριο Τσώνη | 10:00 - 13:00

  • Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021

Κτήριο Τσώνη | 10:00 - 13:00

Διακήρυξη Δημοπρασίας Για Την Εκμίσθωση Ακινήτου Κ.Υ.Ε Της Κοινότητας Σίμου Δ.Ε Πυλήνης

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Ν.3852/2010

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

Γνωστοποίηση του Δήμου Ναυπακτίας για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη (Δικηγόρος)

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας  έχοντας υπόψη

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Σιδηροϊστών Φωτισμού

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού, σύμφωνα με την  αριθ. 56/2021 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Η/Μ, του Δήμου Ναυπακτίας. 

Ανακοίνωση της Υπ' Αριθμ. Σ.Μ.Ε. 1/2021 Για Τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

                                                                                                         Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ανακοίνωση της Υπ' Αριθμ. Σ.Ο.Χ. 1/2021 Για Τη Σύναψη Συμβάσης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία:

Α. «Εργασίες περισυλλογής αδέσποτων και επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρασίνου.

Εφαρμογή Του Υποχρεωτικού Μέτρου Του Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης Από Τον Κορωνοϊό COVID-19 Σε Υπαλλήλους Του Δημοσίου Που Παρέχουν Εργασία Με Φυσική Παρουσία Στον Τόπο Εργασίας

Δημοσιεύθηκε στο Υπ.αριθ. 1686/24-04-2021 Φ.Ε.Κ. η Υπ.Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390 Κ.Υ.Α που αφορά την Εφαρμογή Του Υποχρεωτικού Μέτρου Του Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης Από Τον Κορωνοϊό COVID-19 Σε Υπαλλήλους Του Δημοσίου Που Παρέχουν Εργασία Με Φυσική Παρουσία Στον Τόπο Εργασίας.

Για να δείτε την ανωτέρω Κ.Υ.Α πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μήνος Μαΐου 2021

Ο Δήμος Ναυπακτίας, για το μήνα Μάϊο θα πραγματοποίει κάθε Σάββατο παράλληλη λαϊκή αγορά με τη συμμετοχή του 50% των παραγωγών και των επαγγελματιών εμπόρων σε κάθε χώρο διεξαγωγής της εντός των ορίων του αστικού ιστού. Τα σημεία διεξαγωγής των παράλληλων λαϊκών αγορών θα είναι ταυτόχρονα οι δυο περιοχές που έως σήμερα διεξάγεται κάθε Σάββατο η κανονική Λαϊκή αγορά του Δήμου. Έτσι το πρόγραμμα της λαϊκής αγοράς μηνός Μαΐου για το Δήμο Ναυπακτίας έχει ως εξής:

Σελίδες